Advokat Hege Glimsdal gir råd. Foto: Kristoffer Moene Rød/NITO
Advokat Hege Glimsdal gir råd. Foto: Kristoffer Moene Rød/NITO

- Jeg ble sagt opp. Har jeg nå fortrinnsrett?

Advokatene i NITO gir arbeidsrettslig bistand, og i denne spalten svarer de på spørsmål fra deg.

Publisert   Sist oppdatert

 

- Jeg er veldig opptatt av å få en jobb

Hei. Jeg ble beklageligvis sagt opp fra stillingen min i august 2016. Det var en stor nedbemanning i virksomheten. Jeg ser at arbeidsgiver nå har lyst ut en stilling i en annen avdeling, og arbeidsoppgavene er ganske like som de jeg hadde. Samtidig ser jeg at arbeidsgiver nå har satt litt andre og høyere kompetansekrav til stillingen. Arbeidsoppgavene har jeg i hovedsak utført tidligere, og jeg kan etter min mening fint utføre disse nå. Jeg tilfredsstiller imidlertid ikke kravene til formell kompetanse. Jeg er veldig opptatt av å få en jobb. Hva gjør jeg? Kan jeg ha fortrinnsrett til denne stillingen?

Advokaten svarer:

Denne gangen er det NITO-advokat Hege Glimsdal som svarer.

Hei og takk for din henvendelse.

Vi ser en økende tendens av spørsmål vedrørende fortrinnsrett i disse dager.

Hovedregelen om arbeidstagers fortrinnsrett til ny ansettelse følger av arbeidsmiljøloven § 14-2.  I § 14-2 første ledd fremgår det at arbeidstager «[…] som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for.»

Det følger videre av § 14-2 fjerde ledd at fortrinnsretten «gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp».

- Arbeidsgiver kan ikke fritt velge

Regelen innebærer at ansatte som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, typisk ved nedbemanning, har fortrinnsrett til nye stillinger i virksomheten i ett år. Arbeidsgiver kan altså i disse tilfellene ikke fritt velge hvem som skal ansettes.

Ut i fra de opplysningene jeg har reiser ditt spørsmål i hovedsak to problemstillinger. For det første om du er innenfor lovens ettårsfrist og videre hvorvidt du er kvalifisert for stillingen.

Mitt svar forutsetter at du har vært ansatt minst 12 måneder i løpet av de siste to årene. Jeg legger forøvrig også til grunn at du ikke har inngått noen form for sluttpakke i forbindelse med nedbemanningen.

Fortrinnsrett i forbindelse med sluttavtaler krever særskilte vurderinger som jeg ikke vil ta opp her.

Ettårsfristen

Du skriver at du ble sagt opp fra stillingen din i august 2016. Som nevnt gjelder fortrinnsretten fra oppsigelsestidspunktet, men ettårsfristen løper i fra oppsigelsestidens utløp. Det er altså når du fratrådte stillingen som er avgjørende.

Jeg har ikke opplysninger om lengden på din oppsigelsestid, men lovens minstekrav er én måned. Arbeidstakeres oppsigelsesfrist løper fra første dag i måneden etter oppsigelsen fant sted.

I ditt tilfelle vil det innebære at oppsigelsesfristen løper fra 1. september 2016, og at fortrinnsretten da tidligst utløper 30. september 2017. Ut i fra de opplysningene jeg har vil det si at du er innenfor lovens ettårsfrist.

Kvalifisert eller ikke?

Du skriver videre at du ikke fyller kompetansekravene som arbeidsgiver har satt til stillingen, men at arbeidsoppgavene er ganske like som de du hadde tidligere og at du fint kan utføre disse nå.

Som nevnt gjelder ikke arbeidstagers fortrinnsrett for stillinger de «ikke er kvalifisert for». Ved vurderingen av om arbeidstager er kvalifisert for stillingen kan det tas hensyn til arbeidstagers faglige og personlige forutsetninger og kvalifikasjoner.

Det kan imidlertid ikke kreves at arbeidstagers faglige kvalifikasjoner og forutsetninger må ligge på et høyere nivå enn det som må anses for normalt eller gjennomsnittlig for vedkommende stilling.

Arbeidsgiveren skal altså ikke kunne omgå bestemmelsen om fortrinnsrett ved å definere stillingen slik at fortrinnsberettigede ikke kan anses kvalifisert. Har du de kvalifikasjonene som normalt kreves for stillingen har du altså fortrinnsrett.  

- Du må ikke være best kvalifisert

Det er heller ikke et krav om at du må være den best kvalifiserte for stillingen. Så dersom noen er bedre kvalifisert enn deg vil du fortsatt ha fortrinnsrett så fremt du er kvalifisert.

Ettersom du skriver at du ikke fyller det formelle kompetansekravet, men fint kan utføre de arbeidsoppgavene som stillingen innebærer blir spørsmålet om du likevel er kvalifisert til stillingen med hensyn til fortrinnsreglene.

Det er mye som tyder på at arbeidsgiver i dette tilfelle har satt kompetansekravet høyere enn det som er gjennomsnittlig eller normalt for stillingen og jeg mener det da må kunne argumenteres for at dine kvalifikasjoner tilfredsstiller det som er lovens krav.

I slike tilfeller vil vi anbefale at man krever fortrinnsrett til stillingen. NITO-advokatene kan eventuelt bistå deg med dette.

- Ta gjerne kontakt

For å gi deg en endelig vurdering av spørsmålet ditt, må vi ha en nærmere beskrivelse av saksforholdet samt kopier av arbeidsavtalen din og relevante opplysninger om stilling som utlyses.

Ta gjerne kontakt med NITO-advokatene så avklarer vi saken nærmere og bistår deg ved behov.