Advokat Hege Glimsdal gir råd. Foto: Kristoffer Moene Rød/NITO
Advokat Hege Glimsdal gir råd. Foto: Kristoffer Moene Rød/NITO

- Jeg kom for sent på jobb og fikk skriftlig advarsel, kan jeg bli sagt opp?

Advokatene i NITO gir arbeidsrettslig bistand, og i denne spalten svarer de på spørsmål fra leserne.

Publisert   Sist oppdatert

 - Er det enkelt å si meg opp?

Hei NITO, jeg jobber i en middelstor bedrift i privat sektor. Jeg fikk en skriftlig advarsel da jeg dessverre kom for sent en del ganger på jobb. Dette var i en periode hvor jeg gjennomgikk en skilsmisse og hadde store problemer med nattesøvn mm. Hvordan skal jeg forholde meg til advarselen? Er det enkelt å si meg opp nå når jeg har fått en advarsel?

Advokatene svarer:

Denne gangen er det NITO-advokat Hege Glimsdal som svarer:

Hei og takk for din henvendelse.

Advarsler er et virkemiddel for arbeidsgiver til å korrigere en arbeidstagers uønskede eller ureglementerte adferd. Det finnes ingen lovregler som regulerer bruken og konsekvensen av advarsler i arbeidsforhold. Det er for eksempel ingen formelle krav om at det foreligger advarsler før arbeidsgiver går til oppsigelse.

- Kan tillegges vesentlig vekt

Det er imidlertid ingen tvil om at arbeidsgiver i tråd med styringsretten kan bruke advarsler som reaksjonsform og at bruken av advarsler kan tillegges vesentlig vekt ved saklighetsvurderingen i en etterfølgende oppsigelssak.

Arbeidsgiver må ha saklig grunn ved bruk av advarsler og i utgangspunktet er det kun relativt alvorlige forhold som kan begrunne en advarsel. Arbeidsgiver må da sikre at de har et forsvarlig faktisk grunnlag før de gir advarsler, og faktum i saken skal derfor være grundig undersøkt.

- Advarsler bør være skriftlig

Det gjelder ingen formkrav til en advarsel, den kan være både skriftlig og muntlig. Av hensyn til at den ansatte skal kunne imøtegå en advarsel bør den imidlertid være skriftlig og det bør fremgå tydelig av advarselen hvilke faktiske forhold advarselen bygger på og hva arbeidsgiveren forventer av arbeidstakeren videre. Det bør også fremgå av advarselen hvilke konsekvenser det kan få dersom de faktiske forholdene som advarselen er begrunnet i gjentar seg.

En advarsel kan som nevnt få betydning for en senere oppsigelsessak, men når det først er gitt en advarsel kan imidlertid ikke arbeidsgiver samtidig reagere med en oppsigelse. I teorien sies det at «bordet fanger».

Først når det inntrer nye kritikkverdige forhold, vil man kunne vurdere hvilken betydning en eldre advarsel skal få. Det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ved vurderingen må det blant annet ses hen til om de nye kritikkverdige forholdene gjelder de de samme faktiske forhold som det det er gitt advarsel for tidligere. Videre vil det få betydning hvor lang tid det er siden advarselen ble gitt.

- Si ifra om du er uenig

For arbeidstagere er det viktig å presisere at dersom man er uenig i innholdet eller mener advarselen er uforholdsmessig er det viktig å imøtegå den. Arbeidstager kan forsøke å få arbeidsgiver til å endre advarselen eller trekke den tilbake. I det minste er det viktig for ettertiden at arbeidstagers synspunkt legges ved advarselen i personalmappen.

Du spør om hvordan du skal forholde deg til advarselen. Det er liten tvil om at å komme for sent gjentatte ganger kan begrunne en advarsel. Du skriver imidlertid at du kom for sent på jobb i en periode der du gjennomgikk en skilsmisse og hadde problemer med nattesøvnen.

Jeg mener dette er relevante forhold som bør være belyst for arbeidsgiver. At du kommer for sent i en vanskelig periode i livet er etter min mening formildende omstendigheter som gjør for sent-kommingen mindre alvorlig. Disse omstendighetene kan for eksempel få betydning ved en eventuell etterfølgende vurdering av reaksjonsform dersom du skulle komme for sent igjen.

- Nokså usympatisk

For øvrig oppfatter jeg det som nokså usympatisk av arbeidsgiver å ilegge en advarsel under slike omstendigheter, eller reagere med en advarsel uten å ta opp dette muntlig først. Jeg mener du bør sørge for å belyse ovennevnte omstendigheter overfor arbeidsgiver og sikre at et det arkiveres et skriv med din oppfatning av saken sammen advarselen i personalmappen. Du kan selvsagt også anmode om at advarselen trekkes. NITOs advokater kan bistå deg i å utforme en tilbakemelding.

Kan du sies opp?

Du spør videre om det er enkelt å si deg opp nå som du har mottatt en advarsel. Som nevnt kan de ikke si deg opp for dette grunnlaget i denne omgang ettersom de har valgt å gi deg en advarsel.  Spørsmålet er først og fremst relevant dersom du skulle komme for sent igjen. Ved andre kritikkverdige forhold enn at du kommer for sent, bør ikke advarselen få betydning.

I hvilken grad du kan sies opp dersom du kommer for sent igjen beror som nevnt på en konkret vurdering. På generelt grunnlag kan en si at det ved for sent-komming kreves at det gis noen advarsler før dette skal kunne være grunnlag for en oppsigelse. Ved vurderingen vil det også være relevant hvorvidt det er gitt tydelige tilbakemeldinger i den første advarselen om konsekvensene dersom det gjentar seg.

I denne saken bør den bakenforliggende årsaken for den første advarselen også vektlegges i en etterfølgende vurdering, og jeg kan derfor vanskelig se at det skal være enkelt å si deg opp om dette gjentar seg én gang.

- Ta kontakt

Dersom du ønsker å diskutere andre sider av saken eller få råd eller bistand i forbindelse med en eventuell tilbakemelding til arbeidsgiver må du gjerne ta kontakt med NITO-advokatene.