Advokat Marianne Kjellsen gir råd. Foto: Christina Gulbrandsen
Advokat Marianne Kjellsen gir råd. Foto: Christina Gulbrandsen

- Vår bedrift mangler regler for varsling – hva gjør vi?

Publisert   Sist oppdatert

 

Hva er reglene for varsling?

Hei. Jeg har lest på nettet at man nå må ha noen regler for varsling. Vi har ikke det hos oss i bedriften, kanskje fordi vi er en liten bedrift. Hva er reglene her, og hva anbefaler NITO når det gjelder regler for varsling?

Advokaten svarer:

Denne gangen er det NITO-advokat Marianne Kjellsen som svarer. Hun blir beskrevet som en advokat med kompetanse på arbeidstid, ferie, konkurs, pengekrav mot arbeidsgiver, arbeidsmiljø, diskriminering, konflikthåndtering og omstillingsprosesser.

Hei og takk for din henvendelse.

Det å varsle, betyr at du som ansatt sier fra om kritikkverdige forhold hos arbeidsgiver. Kritikkverdige forhold kan være alt fra dårlig arbeidsmiljø, uetisk og skadelig aktivitet til straffbare forhold.

Vern mot gjengjeldelse

Arbeidsmiljølovens har siden 2007 hatt bestemmelser som gir deg som ansatt rett til å varsle om slike forhold, og gir deg vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. En ulovlig gjengjeldelse kan være at arbeidsgiver etter at du for eksempel har varslet om at arbeidsgiver ikke etterlever lovgivning, omplasserer deg til en annen avdeling, uten noen saklig begrunnelse for dette.

Krav til forsvarlig varsling

Den ansatte som varsler om kritikkverdige forhold må varsle på en forsvarlig måte. Hva som er en forsvarlig varsling beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. En ansatt som varsler i henhold til varslingsrutiner, varsler alltid forsvarlig. En varslingsrutine må derfor beskrive hvordan den ansatte skal gå frem med sitt varsel.

Nye bestemmelser

1. juli i år fikk vi noen nye varslingsbestemmelser i arbeidsmiljøloven som er ment å styrke vernet for varslere. Det er nå blant annet et krav om at enhver virksomhet (arbeidsgiver) med fem ansatte eller mer, skal ha rutiner for varsling.

En FAFO-undersøkelse viste at ansatte i virksomheter med rutiner om varsling, varsler mer, de oppnår i større grad å få endret kritikkverdige forhold, og de blir i mindre grad utsatt for gjengjeldelse.

- Skal oppfordre ansatte til å varsle

Disse varslingsrutinene som nå må på plass, også i veldig små bedrifter, skal være skriftlige. Loven beskriver også krav til hva rutinene minimum må inneholde. De skal inneholde en oppfordring til ansatte om å varsle om kritikkverdige forhold.

Rutinene skal videre inneholde en fremgangsmåte for hvordan de ansatte skal varsle. Til sist skal rutinene forklare hvordan arbeidsgiver håndterer mottaket av varselet, hvordan arbeidsgiver behandler varselet og følger det opp.

- Hvem skal det varsles til?

Her er det om å gjøre å utarbeide rutiner som er så konkrete som mulig. Når dere skal beskrive hvordan den ansatte skal varsle, kan dere for eksempel utarbeide et varslingsskjema, slik at den ansatte enkelt kan fylle ut skrivet og ved dette sikre at den ansatte gir en tilfredsstillende fremstilling av det kritikkverdige forholdet.

Det er viktig å tenke nøye igjennom hvem det skal varsles til og at dette fremstilles tydelig i rutinene.

- Samarbeid om å utarbeide rutinene

Varslingsrutinene skal utarbeides i et samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstagerne og deres som tillitsvalgte. Det er arbeidsgiver som har plikt til å igangsette dette arbeidet, men det er ikke noe i veien for at dere som tillitsvalgte tar initiativ til et slikt arbeid.

Hvis det ikke er tillitsvalgte i bedriften, kan de ansatte gå sammen om en representant som bidrar inn i arbeidet med rutinene.

- Innleide har rett til å varsle

Det er også nytt at hvis din virksomhet har innleide ansatte så gjelder varslingsreglene også dem. Det betyr at den innleide skal ha rett til å varsle, og gis nå det samme vernet mot gjengjeldelse fra både innleier og arbeidsgiver. Dette kan være lurt å skrive inn i rutinen.

- Spør Arbeidstilsynet

Hvis dere er usikre på selve utformingen av rutinene kan Arbeidstilsynet gi veiledning til arbeidstagere og arbeidsgivere om arbeidsmiljølovens varslingsregler. Dersom virksomheten ikke utarbeider en rutine, kan Arbeidstilsynet pålegge en arbeidsgiver å gjøre dette.

- Har du spørsmål?

Kontakt gjerne NITO dersom du har spørsmål om de endrede reglene for varsling, spørsmål knyttet til drøftinger med arbeidsgiver om utformingen av nye rutiner for varsling, eller ved konkrete varslingssaker. Vi hjelper deg gjerne.