Advokat Rannveig Arthur gir råd. Foto: Christina Gulbrandsen
Advokat Rannveig Arthur gir råd. Foto: Christina Gulbrandsen

«Jeg har fått tilbud om en spennende stilling hos en arbeidsgiver i direkte konkurranse med nåværende arbeidsgiver. Hva gjør jeg?»

Vil si ja til ny arbeidsgiver

Dagens innsender lurer på dette:

Hei. Jeg ønsker å slutte i min nåværende jobb, men oppdaget plutselig at jeg i min arbeidsavtale, som ble signert i 2010, har en konkurranseklausul på inntil ett år.

I henhold til konkurranseklausulen får jeg ikke arbeide i konkurrerende virksomhet i denne perioden og jeg får heller ikke lønn i perioden på inntil ett år.

Jeg har fått tilbud om en spennende stilling hos en annen arbeidsgiver som tilbyr tjenester og produkter i direkte konkurranse med nåværende arbeidsgiver.

Jeg ønsker å akseptere tilbudet – men hva gjør jeg med konkurranseklausulen?

Kompetanse på konkurranseklausuler

Denne gangen er det advokat Rannveig Arthur som svarer. Hun arbeider bredt innenfor hele det arbeidsrettslige feltet og beskrives som en advokat med særskilt kompetanse innenfor arbeidsavtaler, bedriftsdemokrati, innleie og utleie av arbeidskraft, permittering, konkurranseklausuler, EU/-internasjonal rett og omstillingsprosesser.

Advokaten svarer:

Hei og takk for din henvendelse.

I arbeidsmiljøloven kapittel 14A er det gitt regler om konkurranseklausuler i arbeidsavtaler. Reglene trådte i kraft den 1. januar 2016, med en overgangsperiode på ett år for konkurranseklausuler som var avtalt før ikrafttredelse.

Fra og med 1. januar 2017 er overgangsperioden over, og alle konkurranseklausuler (også klausulen som ble tatt inn i din arbeidsavtale i 2010) reguleres av arbeidsmiljølovens bestemmelser.

- Vern mot konkurranse

En konkurranseklausul kan for det første bare gjøres gjeldende av din arbeidsgiver så langt det er nødvendig for vern mot konkurranse. Dette kan for eksempel være et behov for et særskilt vern knyttet til bedriftshemmeligheter og «knowhow».

Maksimal lengde for en konkurranseklausul er i så fall ett år fra opphør av arbeidsforholdet og gjøres den gjeldende har du krav på lønnskompensasjon.

Skriftlig redegjørelse

For å få avklart situasjonen, kan du skriftlig be om en redegjørelse fra arbeidsgiver om og i hvilken grad konkurranseklausulen gjøres gjeldende. Arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse skal fremgå av redegjørelsen.

Hvis arbeidsgiver ønsker å gjøre klausulen gjeldende, skal det m.a.o. opplyses om dette. Ved avgjørelsen må arbeidsgiver ta utgangspunkt i de faktiske forholdene på redegjørelsestidspunktet. I tillegg skal det opplyses hvilken periode klausulen skal gjelde for.

Arbeidsgiver har en frist på til sammen 4 uker for å gi sin redegjørelse. Fristen regnes fra det tidspunkt du sender en skriftlig forespørsel om dette. En konkurransebegrensende avtale bortfaller dersom kravet til redegjørelse ikke blir oppfylt innen fristen.

- Krav på lønnskompensasjon

Dersom arbeidsgiver påberoper seg konkurranseklausulen har du krav på lønnskompensasjon i den tiden klausulen gjelder.

Du har krav på 100 % kompensasjon for arbeidsvederlag opp til 8 G (folketrygdens grunnbeløp) og 70% av arbeidsvederlag over 8 G. Kompensasjon kan begrenses til 12 G.