Advokat Rannveig Arthur gir deg råd. Foto: Kristoffer Moene Rød/NITOs kommunikasjonsavdeling
Advokat Rannveig Arthur gir deg råd. Foto: Kristoffer Moene Rød/NITOs kommunikasjonsavdeling

Når kan du kreve fast ansettelse?

Bekymret for uforutsigbart arbeidsforhold

Dagens innsender lurer på dette:

Hei. Jeg jobber med dokumentkontroll. Jeg er innleid og vært innleid i 3,5 år på seks måneders kontrakter. Jeg jobber med det samme som flere faste ansatte, men har dårligere lønn enn dem. Jeg er bekymret fordi arbeidsforholdet mitt er uforutsigbart, og jeg vet ikke om kontrakten min blir forlenget. Hva kan jeg gjøre?

Kompetanse på arbeidsavtaler

Denne gangen er det advokat Rannveig Arthur som som svarer. Hun arbeider bredt innenfor hele det arbeidsrettslige feltet og beskrives som en advokat med særskilt kompetanse innenfor arbeidsavtaler, bedriftsdemokrati, innleie og utleie av arbeidskraft, permittering, konkurranseklausuler, EU/-internasjonal rett og omstillingsprosesser.

Advokaten svarer:

Hei og takk for din henvendelse.

Vi valgte å kontakte deg på telefon for å få noen flere opplysninger, og da fikk vi vite at du er leiet inn fra et vikarbyrå til den samme virksomheten sammenhengende i 3,5 år.

Lovlig innleieforhold?

Det er derfor for det første et spørsmål om dette er et lovlig innleieforhold og for det annet om du eventuelt kan kreve fast ansettelse i den virksomheten der du er innleid.

Vilkårene for innleie av arbeidstagere er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 14. Når det gjelder innleie fra vikarbyråer, så er vilkårene for dette regulert i arbeidsmiljøloven § 14-12. Innleie er etter denne bestemmelsen kun tillatt i samme utstrekning som det er adgang til å ansette arbeidstagere midlertidig.

Reglene for midlertidig ansettelse er inntatt i arbeidsmiljøloven § 14-9. Hovedregelen etter denne bestemmelsen er at arbeidstagere skal ansettes fast, men loven lister opp i bokstav a)-f) unntaksbestemmelsene.

Jeg har forutsatt at det er bokstav a) som har vært benyttet i ditt tilfelle. Det vil si at begrunnelsen for å ansette deg midlertidig er at selve arbeidet er av midlertidig karakter.

I ditt tilfelle er det jo et betimelig spørsmål om dette er midlertidig og lovlig, da arbeidsforholdet har vart over flere år. Det er i denne sammenheng også et viktig argument at arbeidet ditt ikke skiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten og det heller ikke er tale om sesongarbeid.

 

Fleksitimer
Her får du advokatråd dersom sjefen ikke vil betale for opparbeidede fleksitimer.

 

En yttergrense for midlertidighet

NITO har forstått det slik at begrunnelsen som er gitt for de mange forlengelsene og manglende tilbud om fast ansettelse skyldes at kun er kortvarige prosjektarbeid som innleier har fått inn de siste årene. 

NITO vil understreke at dette ikke uten videre er en tilstrekkelig og lovlig begrunnelse.

Dersom det foreligger et permanent arbeidskraft, har det ingen betydning at arbeidet er organisert som bestemte oppdrag. Prosjektet kan være avgrenset, men selve arbeidet er ikke av midlertidig karakter.

Utgangspunktet vil være i disse tilfellene at arbeidstager trengs på mer permanent basis og at midlertidig ansettelse dermed er utelukket.

I henhold til § 14-9 gjelder det en absolutt yttergrense for hvor lenge man kan være midlertidig ansatt. Denne gjelder også ved innleie fra vikarbyråer. Det vise her til §14-12 (4) jf. § 14-9 (6). 

I sistnevnte bestemmelse gjelder det en fire års grense for midlertidig ansettelse som er begrunnet i at arbeidet er av midlertidig karakter. 

Men, det er viktig å merke seg at lenge før denne maksimale grensen er nådd, vil arbeidstageren kunne kreve fast ansettelse hvis det midlertidige preget ikke lenger er tilstede.

 

Sparken ved varsling?
Er du redd for å få sparken dersom du varsler om kritikkverdige forhold? Her kan du lese hva advokat Anne-Lise Mala Fredriksen mener.

 

Dårligere lønn

Du opplyser at du jobber med de samme arbeidsoppgavene som flere faste ansatte, men har dårligere lønn enn dem.  

For å sikre at innleide arbeidstagere ikke får dårligere lønnsbetingelser er det bestemmelser i arbeidsmiljøloven, som skal sikre at du som innleid får minst de vilkår som ville ha kommet til anvendelse dersom du var ansatt i hos innleier, jf. § 14-12 a)-

 

I fare for å bli sagt opp?
Her kan du lese hva advokat Erlend Aarsand mener du bør gjøre.

 

Fast ansettelse?

Dersom du ønsker det, kan NITO på dine vegne ta kontakt med innleier og argumentere for at du nå kan kreve fast ansettelse hos innleier. 

NITO har hatt ganske mange saker de siste årene, på grunn av et usikkert arbeidsmarked, hvor arbeidstagere som tidligere har ønsket å være leiet inn, nå benytter sin rett til å kreve fast ansettelse.