Advokat Anne-Lise Mala Fredriksen gir deg råd. Foto: Christina Gulbrandsen
Advokat Anne-Lise Mala Fredriksen gir deg råd. Foto: Christina Gulbrandsen

Varslet om kritikkverdige forhold og ble truet med oppsigelse. Kollegaen lurer på hva han skal gjøre?

Ekspert på varsling

Denne gangen er det advokat Anne-Lise Mala Fredriksen (47) som svarer. Hun arbeider bredt innenfor hele det arbeidsrettslige feltet og har i tillegg særskilt kompetanse innenfor personvern og varsling, diskriminering, konflikthåndtering, bedriftsdemokrati, EU/-internasjonal rett og omstillingsprosesser.

- Hva er det beste med å jobbe som advokat?

- Jeg har også alltid vært opptatt av rettigheter og rettferdighet. Det oppleves som givende å hjelpe andre mennesker med å vinne rett. Det er også en svært variert og krevende jobb som gir meg daglige utfordringer; noe jeg trives veldig godt med.

Varsling om kritikkverdige forhold:

Dagens mannlige innsender lurer på dette:

En kollega varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, nå er hun truet med oppsigelse fra sjefen. Hva bør jeg gjøre for å hjelpe? 

Advokaten svarer:

Takk for at du tar kontakt.

Arbeidsmiljøloven § 2-4 gir arbeidstagere rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Du kan varsle på egenhånd og/eller gjennom tillitsvalgt eller verneombud. Er du NITO-medlem kan du også ta kontakt med juridisk seksjon i NITO, da får du bistand gjennom hele varslingsprosessen.

Still deg disse spørsmålene

Arbeidsmiljøloven krever at varslingen skal være forsvarlig. Det betyr at du som arbeidstager bør tenke deg om før du varsler, og stille deg selv følgende spørsmål:

  • Har jeg grunnlag for kritikken?
  • Hvordan bør jeg gå frem?
  • Hvem bør jeg si ifra til?

Skaff deg deretter kunnskap om hvilke varslingsrutiner som er utarbeidet i din virksomhet og følg disse. I henhold til arbeidsmiljøloven § 3-6, skal arbeidsgiver utarbeide rutiner eller legge til rette for intern varsling.

Ikke strenge krav

Jeg vil du skal huske på at det ikke stilles strenge krav til arbeidstagers vurderinger med hensyn til valg av fremgangsmåte for varsling. Det skal mye til for at varslingen ikke anses som forsvarlig. Dersom arbeidstager har varslet i henhold til virksomhetens varslingsrutiner, vil varslingen som hovedregel være forsvarlig.

Tjenestevei og media

Du som arbeidstager skal i utgangspunktet gå tjenestevei når du skal si fra om kritikkverdige forhold. Det vanlige er at du sier fra til nærmeste leder.

Dersom den du varsler til ikke tar varslingen alvorlig, bør du varsle til en annen person med beslutningsmyndighet, for eksempel virksomhetens øverste leder.

Det vil også alltid være forsvarlig å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige virksomheter. Eksempler på slike myndigheter er Arbeidstilsynet, Økokrim, Konkurransetilsynet, Datatilsynet med flere.

Du kan også varsle til media, men bør ha forsøkt intern varsling og/eller varsling til tilsynsmyndighet før du går til dette skrittet.

Trusler om oppsigelse

Helt til slutt, så vil jeg understreke dette:

Din arbeidsgiver har ikke muligheten til å straffe deg på noen helst måte, dersom du har varslet på forsvarlig måte, jamfør arbeidsmiljøloven § 2-5. 

All gjengjeldelse som følge av varslingen, også trusler om oppsigelse, vil være i strid med lov. Hvis du eller din kollega utsettes for trusler eller represalier, kan dere kreve oppreisningserstatning. Dersom din kollega får oppsigelse som følge av varslingen, vil den være ugyldig.

Her finner du Arbeidstilsynets brosjyre om varsling. Den inneholder nyttig informasjon.