Illustrasjon: Nico Wahl
Illustrasjon: Nico Wahl

Derfor får du mindre lønnsøkning i år

Hvorfor er det krise i oljenæringen? Hva påvirker situasjonen i «olja»? Vil du merke dette på lommeboka? Har det noe å si for lønnsoppgjøret? Hvordan går det i andre næringer?

Publisert   Sist oppdatert

Innen samfunns- og makroøkonomi er det som oftest flere ulike faktorer og samspillet mellom dem som avgjør utviklingen. Slik er det også med den rekordlave oljeprisen om dagen – en oljepris som har falt fra over 100 dollar fatet i 2014 til under 30 dollar fatet i begynnelsen av 2016.

Eksperter peker likevel på et par konkrete faktorer som isolert sett forklarer hvorfor oljeprisen har stupt.

- Den lave oljeprisen vil føre til at oljeforbruket øker, noe som vil bidra til at oljeprisen stiger, sier Klaus Mohn, professor ved Universitetet i Stavanger (Foto: Asbjørn Jensen).

Skifer og tjære

– Her er det snakk om forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Vi vet at priser stiger med økende etterspørsel. Her har oljeprisen falt i takt med fallende etterspørsel og økt tilbud. Den lave oljeprisen skyldes i hovedsak at USA har økt sin produksjon av skiferbasert olje samtidig som Organisasjonen for oljeeksporterende land (Opec) har unnlatt å begrense egen oljeproduksjon. Opec har lenge kompensert for produksjonsøkninger ved å holde egen produksjon lav – nettopp for å unngå fallende etterspørsel. Nå ønsker ikke organisasjonen å gjøre dette mer, sier Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger.

Økt produksjon av olje fra tjæresand, spesielt i Canada, har også bidratt til at oljemarkedet er mer mettet enn tidligere. Etterspørselen etter olje har dessuten falt ekstraordinært mye i deler av verden.

– En medvirkende årsak til den lave prisen er svekket etterspørsel i Kina og deler av Europa – mest på grunn av svekket økonomisk utvikling, men også på grunn av mer satsing på grønne energikilder, sier professoren.

Illustrasjon: Nico Wahl

– Lite solidaritet i Opec

Indra Øverland, forskningsprofessor ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), peker på endringer innad i Opec.

– Hovedpoenget med et kartell som Opec er at produsentene, som i utgangspunktet er konkurrenter, skal opptre solidarisk overfor hverandre. Men det er lite solidaritet i Opec for tida. De svakeste landene, som Nigeria og Venezuela, har skakkjørte økonomier og trenger desperat å selge all olje de har. I tillegg ønsker ikke Saudi-Arabia, som er medlemslandet med sterkest økonomi, å kutte i oljeproduksjonen hvis ikke de andre gjør det, og særlig ikke hvis Iran og enkelte land utenfor Opec, som USA og Russland, heller ikke gjør det, sier Øverland.

Dermed har organisasjonen ikke fulgt sin vanlige praksis med å senke egen produksjon.

Helge Ryggvik (Foto: Dag Yngve Dahle)

Helge Ryggvik, oljeforsker ved Universitetet i Oslo, mener dette viser at oljenæringen har vokst seg for stor.

– Både nasjonalt og internasjonalt har vi sett overinvesteringer i næringen i en periode med svært høy oljepris. Nå er vi kommet til stadiet der vi har fått overproduksjon av olje. Når oljeprisen så faller, er det de som har gjort seg mest avhengig av veksten som rammes hardest – herunder Norge, sier han.

Les: – Fagforeningene har gjort Norge oljeavhengig

Oppsving

Han mener det er en usikker øvelse å forutse hva som nå skjer videre.

– Kan dagens nivå på oljeproduksjonen opprettholdes? Det er usikkert og avhenger av flere faktorer, men et tegn på at oljealderen nærmer seg slutten er at store investeringer forut for krisa vi nå opplever gikk til vanskelig tilgjengelig olje i Arktis og utenfor Brasil samt oljesand og skiferolje. Vi vet dog ikke hvor mye skiferolje som kan utvinnes i USA, og vi vet heller ikke hvor mye olje som egentlig finnes i Saudi-Arabia. Mye er usikkert, men samtidig vet vi at det finnes så mye olje at alt ikke kan utvinnes hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Dette kan lede til dramatiske politiske tiltak, sier Ryggvik.

På kort sikt regner de fleste eksperter med at oljeprisen vil holde seg lav, noe som betyr at de dårlige tidene i oljenæringen vil vedvare en stund. Det internasjonale energibyrået (IEA) kom nylig med prognoser som viser at det vil være overforsyning av olje ut dette året. Voksende oljelagre og faktisk også unormalt varmt vintervær reduserer etterspørselen og vil holde prisene nede i hele år.

Eksperter regner likevel med at et oppsving vil komme på sikt. Klaus Mohn sier det slik:

– Oljeprisen vil nok holde seg lav en stund, men den vil stige igjen. Den lave prisen vil ha en stimulerende effekt – siden olje er billig, vil forbruket av olje øke og etterspørselen stige, sier Mohn.

Les også: Ønsker 2,5 prosent lønnsvekst

- Satt på spissen går kineserne fra å bygge flere veier, broer og boliger til å klippe hverandres hår, servere hverandre og gå mer på kino. Det vil påvirke råvaremarkedene, sier Olav Chen i Storebrand. (Foto: Storebrand)

Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning, mener oppsvinget vil ta til allerede i år.

– Å forutsi det på kort sikt er ikke enkelt, men jeg tror at oljeprisen vil nå bunnen i løpet av 2016 og være høyere enn dagens nivå når dette er omme. Men jeg tror vi kan se langt etter de prisnivåene vi har hatt de seneste årene, sier han.

Flere forhold

Han peker på flere forhold som vil ha betydning for oljeprisen i år.

– Trolig er det tilbudssiden som vil påvirke oljeprisen mest i 2016. Mye avhenger av om det kommer tiltak eller signaler om tiltak fra Opec, sier Chen, og sikter til spørsmålet om Opec fortsatt vil sitte på gjerdet uten å redusere egen oljeproduksjon for å redusere tilbudet av olje for å skape større etterspørsel. Finansielle forhold spiller også inn, sier han.

– Dollarutviklingen vil spille inn, siden råvarer og olje er notert i den valutaen. Dollar har jo styrket seg betydelig mot de fleste andre valutaer – blant annet fordi renteutsiktene i USA er annerledes enn i andre deler av verden. Det er forventet to til fire rentehevinger i år, mens rentekutt eller lavt rentenivå preger store deler av verden, sier Chen.

Etterspørselen er selvsagt heller ikke uten betydning, og her er utviklingen i giganten Kina viktig.

– Utviklingen i store etterspørselsdrivere som Kina spiller en stor og viktig rolle. Veksten i etterspørselen i Kina de siste 10–15 årene har bidratt til de høye oljeprisene i lang tid. Det har igjen skapt insentiver for å lete etter og produsere mer olje, noe som har ført til dagens situasjon med stort tilbud av olje, sier han.

Kina påvirker

Endringer er nå på gang i Kina, og de vil påvirke oljeprisen.

– Nå er det en viss frykt for stagnasjon i den kinesiske økonomien. Uansett hva som skjer, kan vi ikke lenger vente like stor vekst i etterspørselen etter råvarer der, siden kineserne nå delvis går fra energiintensive infrastrukturinvesteringer til mer tjenestebasert privat konsum. Satt på spissen går de fra å bygge flere veier, broer og boliger til å klippe hverandres hår, servere hverandre og gå mer på kino. Det vil påvirke råvaremarkedene, sier han.

– Flere kinesere vil eie og kjøre bil, så det vil fortsatt være etterspørsel. Men «supersyklusen» i råvaremarkedene tror jeg er over, sier Chen.

Professor Klaus Mohn støtter dette.

– Kina har vært den viktigste kilden til høy etterspørsel etter olje de siste årene. Når det nå ser ut til at veksten i Kina slakker farten, kan det gi redusert etterspørsel og fortsatt lav oljepris – spesielt hvis produksjonsveksten ikke bremses, sier han.

Indra Øverland (Foto: Dag Yngve Dahle)

Indra Øverland sier det slik:

– Kina spiller en avgjørende rolle for dagens oljeprisutvikling, siden landet har stått for den største etterspørselsveksten. Nå ser den dog ut til å stagnere. Iran spiller også en viktig rolle i dette bildet, sier han.

Iran regnes som et nøkkelland for nivået på oljeprisen – blant annet fordi landet har store oljereserver.

– Iran er det landet som kan tilføre mest ny olje til markedet. Iran er et av landene i verden med størst oljereserver, men har vært utestengt fra markedet på grunn av sanksjoner, sier Øverland.

I en årrekke har Iran vært under økonomiske sanksjoner fra USA og EU som følge av landets omstridte atomprogram. Nå er sanksjonene i ferd med å bli løftet, og det kan føre til det mange kaller «Iran-sjokket». Iran kan uten problemer øke oljeproduksjonen med en million fat per dag.

– Når sanksjonene løftes, vil Iran igjen begynne å eksportere olje. Det vil øke oljetilbudet på verdensbasis og bidra til overforsyning av markedet. Det er usikkert nøyaktig hvordan markedet vil reagere på dette, men vi kan se at dette kan hindre at oljeprisen stiger, sier Mohn.