Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Følg med på kontrakten

Nye bestemmelser i Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver store muligheter til å ansette flere i midlertidige stillinger. Blir du ansatt etter den nye bestemmelsen, så følg med på kontrakten din og tiden du har jobbet. Du kan likevel ha rett til fast jobb.

Publisert   Sist oppdatert

Camilla Wiik snakker med advokat Marianne Kjellsen. Teksten ble første gang publisert i Refleks 2/2015.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv har vært at arbeidstakere skal ansettes fast. Midlertidige ansettelser har det kun vært mulighet til når selve oppgaven har vært midlertidig, som for eksempel i vikariater eller prosjekter. Endringene i arbeidsmiljøloven gir arbeidsgivere rom for å ansette midlertidig i inntil ett år uten noen spesiell begrunnelse.

Midlertidig ansettelse

Den nye arbeidsmiljøloven § 14-9 (1):

  • Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:
    a) når arbeidet er av midlertidig karakter,
    b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),
    f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.
  • Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.

I den endrede formuleringen av arbeidsmiljølovens § 14-9 er det lagt til et nytt punkt, «f», som gir arbeidsgiver mulighet til å ansette 15 prosent av de ansatte i virksomheten midlertidig på dette grunnlaget. Disse midlertidig ansatte kan fylle alle typer oppgaver, faste og midlertidige, inntil tolv måneder.

– Hva er forskjellene på de gamle og de nye bestemmelsene om midlertidig ansettelser i arbeidsmiljøloven?

– Etter ny lov kan arbeidsgiver ansette midlertidig på generelt grunnlag. Det betyr at arbeidsgiver kan ansette 15 prosent av de ansatte i virksomheten midlertidig, til å utføre faste og varige oppgaver i inntil tolv måneder. Men det er satt noen begrensninger.

– Hvilke begrensninger er det?

– I tillegg til begrensningen på 15 prosent av arbeidsstyrken i virksomheten, kan ikke arbeidsgiver ansette midlertidig på generelt grunnlag mer enn tolv måneder. Da har arbeidsgiver en karantene på nye tolv måneder med tanke på å ansette midlertidig for å gjøre arbeidsoppgaver av «samme art». Et bilverksted som ansetter en mekaniker på generelt grunnlag i 12 måneder, kan ikke ansette en ny mekaniker midlertidig på generelt grunnlag før det har gått ett år etter at den første sluttet.

"

Etter ny lov kan arbeidsgiver ansette midlertidig på generelt grunnlag.

"

-

Marianne Kjellsen, NITO-advokat

– Den nye bestemmelsen vil skape en rekke juridiske problemstillinger. Hva er for eksempel «arbeidsoppgaver av samme art» og hva er en «virksomhet» når det gjelder å regne ut hvor mange som kan være ansatt på midlertidig generelt grunnlag?

– Hvor lenge må du være ansatt før du har krav på fast jobb?

– Hvis du jobber i et vikariat har du krav på fast jobb etter å ha jobbet sammenhengende i tre år. Hvis du derimot er ansatt i for eksempel et prosjekt, altså oppgaver av midlertidig karakter, tar det fire år før du har rett på fast jobb. Altså ansatt etter § 14-9 (1) a) krever fire år, men ansatt etter 14-9 (1) b) krever tre år. Kombinasjonen med enten b) eller f) gir krav på fast jobb etter tre år. Dette vil antageligvis også bli en utfordring juridisk fremover hvis arbeidsgiver for eksempel ikke har spesifisert i arbeidsavtalen hvilket midlertidig grunnlag man er ansatt på.

– Hva hvis arbeidsforholdet bare flyter videre i den generelle, midlertidige ansettelsen utover de tolv månedene uten at noen av partene tar opp arbeidssituasjonen?

– Dette er en helt ny bestemmelse og en del spørsmål er ikke gitt en konkret løsning i forarbeidene. Men jeg vil mene at den midlertidige ansatte da har krav på fast ansettelse.

– Hvis bedriften lyser ut en fast stilling, har du da noen fortrinnsrett?

– Nei, dessverre.

– Skal det stå i arbeidskontrakten hvilken paragraf i loven jeg er ansatt etter?

– Ja, i alle arbeidsforhold skal det inngås skriftlig avtale. Ved midlertidige ansettelser kreves det etter den nye bestemmelsen at arbeidsavtalen inneholder hvilke midlertidig grunnlag man ansettes på. Dette blir viktig for en ansatt som jobber sammenhengende i en virksomhet i mer enn tre år for eksempel.

– Hva slags ansvar har den tillitsvalgte for å drøfte bruken av midlertidige ansettelser etter den nye loven?

– Dagens regler pålegger arbeidsgiver å drøfte bruken av midlertidige ansatte med de tillitsvalgte minst én gang i året. Den nye bestemmelsen presiserer hva de årlige drøftelsene skal inneholde. Man skal diskutere grunnlaget, omfanget og konsekvensene av de midlertidig ansettelsene med tanke på arbeidsmiljøet. Jeg vil oppfordre tillitsvalgte til å be arbeidsgiver om tallmateriale og følge med på forholdet mellom faste og midlertidige ansatte på generelt grunnlag, så dette ikke overstiger 15 prosent. Det er de ansatte som vil merke effekten av et stadig skiftende arbeidsmiljø og at kontinuiteten i arbeidet stadig blir brutt, hvis for mange er ansatt i midlertidige stillinger.

– Enkelte kommuner sier nei til å ta i bruk den nye bestemmelsen om midlertidige ansettelser. Kan de det?

– Kommunen som arbeidsgiver er i sin fulle rett til å bestemme at de ikke skal ansette noen etter den nye generelle bestemmelsen om midlertidige ansettelser.

– Når trer denne loven i kraft?

– 1. juli i år. Det vil kunne bli problemstillinger knyttet til allerede inngåtte avtaler om midlertidighet og anvendelse av de nye bestemmelsene.