Colourbox
Colourbox

Nedbemanning i bedriften. Hva gjør jeg?

Det er tøffere tider for en del ingeniørrelaterte bransjer. Nå er det ekstra viktig at NITO-tillitsvalgte og -medlemmer har kunnskap om sine rettigheter under nedbemanninger. NITO-advokat Marianne Kjellsen gir en innføring.

Publisert   Sist oppdatert

Teksten ble første gang publisert i Refleks 3/2015.

– Hva betyr nedbemanning?

– At bedriften din nedbemanner betyr at bedriften har sett seg nødt til å kutte lønnskostnader. Det betyr at noen i bedriften må miste arbeidet sitt. Dette er en alvorlig situasjon for de ansatte og loven har derfor mange bestemmelser som skal sørge for at nedbemanningsprosessen er grundig, saklig og at de tillitsvalgte er involvert.

NITO-advokat Marianne Kjellsen (Foto: NITO)

– Hva bør jeg gjøre når jeg får nyss om en nedbemanning?

– Er du tillitsvalgt skal du kreve informasjon og drøftinger med arbeidsgiver så tidlig som mulig i nedbemanningsprosessen. Er du medlem er det lurt å vite litt om egne rettigheter i en nedbemanningsprosess og spørre arbeidsgiver og/eller tillitsvalgte om hva som skjer.

– Hva skjer i en nedbemanningsprosess?

– En nedbemanningsprosess kan ha så alvorlige konsekvenser for de ansatte at arbeidsgiver er forpliktet til så tidlig som mulig informere og drøfte nedbemanningsspørsmålet med de tillitsvalgte i bedriften. Tillitsvalgte og arbeidsgiver drøfter behovet for nedbemanning og alternativer til nedbemanning. Hvis det ikke er mulig å unngå nedbemanning skal utvelgelsesprosessen drøftes.

Oppsigelsestid

  • Ifølge Arbeidsmiljøloven er oppsigelsestiden én måned, med mindre du har jobbet sammenhengende i virksomheten i minst fem år. Da er oppsigelsestiden to måneder. De vanlige er en kontraktfestet tre måneder oppsigelsestid.
  • Oppsigelsestiden løper fra den første dagen i hver måned. Dersom du mottar oppsigelsesbrevet den 15. mai, er oppsigelsestiden din fra 1. juni til 1. juli.
  • Utvelgelsesprosessen skal foregå etter saklig kriterier.

– Hvilke kriterier skal de ansatte vektes opp mot?

– Ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold er saklige utvelgelseskriterier. NITO anbefaler våre tillitsvalgte å kreve at ansiennitet skal veie tyngst, fordi dette er det eneste rent objektive kriteriet.

– Hvem i bedriften rammes av nedbemanningen hvis kun én avdeling legges ned?

– Hovedregelen er at alle i virksomheten skal veies opp mot kriteriene og de som kommer dårligst ut blir såkalt «overtallige». Er du ansatt og «overtallig» skal du kalles inn til et drøftingsmøte. Dette møtet skal avholdes før det er besluttet endelig hvem som skal sies opp. Her skal grunnlaget for oppsigelsen og utvelgelsen blant de ansatte drøftes. Ta med en tillitsvalgt eller en annen rådgiver du har tillit til. Spør og grav!

Saklige kriterier

  • Ansiennitet: NITO anbefaler at tillitsvalgte krever at ansiennitet skal veie tyngst. Det er fordi dette er et objektivt kriterium.
  • Kompetanse: Arbeidsgiveren må konkretisere hvordan kompetansen er kartlagt og vektet. Jo mer konkret arbeidsgiver er mht. hvordan kompetansen er vektet, desto lettere vil det være å overprøve sakligheten ved utvelgelsen.
  • Sosiale hensyn: Er du eneforsørger blir du rammet hardere av å miste jobben. Dette er et sosialt hensyn som skal med i vektskålen når arbeidsgiver velger hvem som må sies opp.

– Formålet med møtet er at du skal forstå hvordan vektingen av deg og din kompetanse har foregått og hvorfor du har blitt valgt ut som overtallig. Du kan synliggjøre kompetanse som kanskje har vært ukjent for arbeidsgiver og eventuelle forhold som gjør at du blir rammet hardere av en oppsigelse enn andre, såkalte sosiale hensyn. Det skrives oftest en protokoll fra dette møtet. Sørg for at dine innspill kommer med.

– Hva gjør jeg hvis jeg blir sagt opp?

– Hver enkelt skal motta en skriftlig oppsigelse enten personlig eller sendt rekommandert. Mener du at oppsigelsen ikke er saklig ut fra de valgte utvelgelseskriteriene, kan du kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Fristen for å kreve dette er 14 dager etter at du mottok oppsigelsen. Ta kontakt med NITOs sekretariat og få oppnevnt en rådgiver og advokat som kan bistå deg i din konkrete sak.

Marianne Kjellsen om nedbemanninger