Antall dødsfall på arbeidsplassen faller for tredje år på rad, viser tall fra Arbeidstilsynet. Bygg og anlegg er den bransjen med flest dødsfall i 2016. Foto: Wikimedia commons
Antall dødsfall på arbeidsplassen faller for tredje år på rad, viser tall fra Arbeidstilsynet. Bygg og anlegg er den bransjen med flest dødsfall i 2016. Foto: Wikimedia commons

– Rekordfå døde på jobb

Tekst: Kaja Skatvedt

 

25 personer døde på jobb i 2016. Det er åtte færre enn i året før og det laveste tallet i Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970.

– Det er gledelig å se at det er en nedgang for tredje år på rad. Samtidig er det uakseptabelt at 25 mennesker mistet livet på jobb i fjor, sier fungerende direktør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

Dødsfall fordelt på region

Indre Østland

6

Midt-Norge

4

Østfold og Akershus

4

Sør-Norge

4

Vestlandet

3

Nord-Norge

3

Oslo

1

Totalsum

25

Kilde: Arbeidstilsynet

– Kan unngås

Arbeidstilsynet har registrert arbeidsskadedødsfall siden 1970 og 25 døde er det laveste tallet de har registrert. Lekve understreker at det er for tidlig å si om nedgangen er en trend eller om det skyldes tilfeldige svingninger.

– De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått, og det er ofte enkle grep som skal til. Derfor er det viktig at alle aktører i arbeidslivet fortsetter å holde trykket oppe i det forebyggende arbeidet slik at nedgangen fortsetter og flere liv blir spart, sier Lekve.

– Alvorlige arbeidsulykker gir store konsekvenser både for de som blir skadet, deres familier, for virksomhetene som er involvert og for samfunnet, legger hun til.

Ønsker mer forebygging

De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått, og det er ofte enkle grep som skal til, mener Borghild Lekve, fungerende direktør i Arbeidstilsynet. Pressefoto: Arbeidstilsynet
De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått, og det er ofte enkle grep som skal til, mener Borghild Lekve, fungerende direktør i Arbeidstilsynet. Pressefoto: Arbeidstilsynet

Et gjennomgående funn i Arbeidstilsynets analyser dødsulykker på jobb, er at det sikkerhetstiltakene ofte ikke har vært gode nok. Risikovurderingene har ofte vært mangelfulle, eller den som omkom hadde ikke fått god nok opplæring.

– Mange bedrifter jobber godt med forebygging og sikkerhet, men dessverre ser vi altfor ofte at altfor mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder ulykkesforebygging. Det kreves fortsatt betydelig innsats for å få ulykkestallene videre nedover, sier Lekve og fortsetter:

– Ulykker kan og skal forebygges, og det krever at man jobber med sikkerhet på alle nivå hver eneste dag. Jeg tror det er fult mulig å få statistikken ytterligere ned.

Dødsfall på arbeidsplassen

Bygge- og anleggsvirksomhet

8

Jordbruk, skogbruk og fiske

4

Transport og lagring

4

Bergverksdrift og utvinning

3

Forretningsmessig tjenesteyting

3

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

2

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

1

Totalsum

25

Kilde: Arbeidstilsynet

Flest dødsfall i bygg og anlegg

Åtte arbeidstakere livet i bygg og anlegg og er den næringen med flest arbeidsskadedødsfall i 2016. Det er en økning på to dødsfall fra året før, men omtrent på nivå med gjennomsnittet for perioden 2011-2015, som er ni dødsfall.

– Bygg- og anleggsbransjen er en risikoutsatt bransje. Det kan være noe av forklaringen på at de er den bransjen med flest dødsfall i år. Men det er mulig å forebygge og vi vil fortsette det målrettede arbeidet vi har hatt mot bygg- og anleggsbransjen også i år, sier Lekve.

Færre i transport og landbruk

Fire arbeidstakere mistet livet på jobb innenfor transport, og fire i landbruk i 2016. Dette er vesentlig færre enn i treårsperioden før, da begge disse næringene i snitt hadde åtte arbeidsskadedødsfall per år.

Tre av de fire omkomne i landbruk døde i leirraset i Sørum i november. Dette var den eneste arbeidsulykken i fjor som krevde flere menneskeliv.

– Liten grad involvert

Trude Skogesal, visepresident i NITO, er også glad for at dødstallene går nedover. 

– Våre medlemmer er i liten grad direkte involvert i disse ulykkene. Men indirekte er mange av våre medlemer premisslevandører for sikkerheten på arbeidsplassene, som i bygg og anlegg eller i industrien.

– Imponerende

At byggenærngen har flest ulykker håper hun er en trend som kan snu i årene fremover. 

Trude Skogesal, visepresident i NITO, påpeker at det har kommet mange ingeniører fra offshorenæringen til bygg- og anleggsnæringen de siste årene. Hun håper deres HMS-kompetanse kan hjelpe bygg- og anlegg med å få ned dødstallene. Pressefoto: NITO
Trude Skogesal, visepresident i NITO, påpeker at det har kommet mange ingeniører fra offshorenæringen til bygg- og anleggsnæringen de siste årene. Hun håper deres HMS-kompetanse kan hjelpe bygg- og anlegg med å få ned dødstallene. Pressefoto: NITO

– Det som har skjedd de siste årene er at byggenæringen har ansatt mange prosjektledere og HMS-ansvarlige fra offshorenæringen. En næring som har god erfaring med å forebygge ulykker og jobbe godt med sikkerhet og risikovurdering. Vi må håpe at denne erfaringsoverføringen kan hjelpe byggebransjen ytterligere, sier Skogesal.

At industrien har klart å komme ned på null dødsfall i 2016 er inspirerende mener visepresidenten.

– Det er imponerende, og viser at det er mulig med godt og målrettet arbeid. Man må se til bransjer som får det til og lære av det de gjør, slik at statistikken kan fortsette å gå nedover også i fremtiden, sier Skogesal.

– God nyhet

I 2016 var er også nedgang i industri, som opplevde et år uten arbeidsskadedødsfall.

– Jeg kan ikke huske at vi har sett det før og det er en veldig god nyhet. Det viser at forebygging nytter og at en nullvisjon er realistisk, selv om man aldri kan forskanse seg helt mot at uhell kan skje, sier Lekve.

Dødsfall fordelt på statsborgerskap

Norge

15

Litauen

3

Sverige

2

Kroatia

2

Slovakia

2

Polen

1

Totalsum

25

Kilde: Arbeidstilsynet

Utsatte arbeidsinnvandrere

Andelen utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb, fortsetter å øke. Ti av de 25 som døde på jobb i landbasert arbeidsliv i 2016, var utenlandske arbeidstakere, det vil si 40 prosent av alle landbaserte arbeidsskadedødsfall. Det er likevel færre i antall enn året før, men andelen øker, forklarer Lekve.

Tre av de utenlandske omkomne i 2016 kom fra Litauen, de andre omkomne kom fra Kroatia, Polen, Slovakia og Sverige.

– Utenlandske arbeidstakere settes ofte til de mest risikofylte jobbene. Risikofylte jobber, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr er en farlig kombinasjon. Dette kan få store og alvorlige følger, både for dem selv og andre, sier hun.

Vil hjelpe

Av de ti omkomne med utenlandske statsborgerskap omkom tre i et leirras, to omkom i forbindelse med arbeid på kraftlinjer, to omkom i trafikkulykker, to omkom i fallulykker og én omkom i eksplosjon fra en gassgrill.

– Vi har jobbet spesielt mye inn mot denne gruppen i mange år og i 2017 skal vi sammen med andre etater samle inn enda flere data som kan hjelpe oss i arbeidet med å hjelpe denne gruppen. Det gjelder både forebygging av sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og arbeidsulykker, sier Lekve.