Byrådet i Oslo kommune fikk den medieoppmerksomheten de ønsket da de lanserte Oslomodellen med «klare krav for et seriøst og anstendig arbeidsliv». Foto: Christina Gulbrandsen
Byrådet i Oslo kommune fikk den medieoppmerksomheten de ønsket da de lanserte Oslomodellen med «klare krav for et seriøst og anstendig arbeidsliv». Foto: Christina Gulbrandsen

- Vi kan stenge ned byggeplasser

Lover motgift mot et arbeidsliv preget av «utbredt arbeidslivskriminalitet, frafall av faste ansettelser, utnyttelse av sårbar arbeidskraft, færre lærlinger og mangel på forutsigbare lønninger som det går an å leve av».

Tekst: Christina Gulbrandsen, ansvarlig redaktør, NITO Refleks

 

- Jeg er blitt fortalt at de to største hindringene for å få jobb i bygg- og anleggsbransjen er om du er fagarbeider eller organisert, sier Robert Steen, byråd for finans i Oslo kommune.

- I for lang tid har vi akseptert at de som bygger og holder landet vårt i stand arbeider under uakseptable forhold. Eneste måte å få orden på dette er å stille strengere krav til skikkelige arbeidsvilkår og følge opp gjennom kontroll, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Motgiften mot et useriøst og uanstendig arbeidsliv er, ifølge Byrådet i Oslo, den såkalte Oslomodellen, som er standardkontrakter for anskaffelse av varer, tjenester, bygg – og anlegg (se mer informasjon nederst i denne artikkelen).

- Skjer det brudd på kravene, kan vi stanse arbeid, heve avtaler eller gi dagbøter. Vi kan stenge ned byggeplasser som ikke forholder seg til kravene, sier Johansen.

- Grov utnyttelse av sårbar arbeidskraft

Den uttalte hensikten med Oslomodellen er at kommunen skal være i front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Alle virksomheter i kommunen må bruke disse standardkontraktene når de foretar anskaffelser over 500.000 kroner.

- Det har vært en svært bekymringsfull utvikling i bygg- og anleggsbransjen, med utbredt arbeidslivskriminalitet, lønnsdumping og brudd på arbeidsmiljøloven, sa Johansen, da Byrådet i Oslo kommune inviterte til pressekonferanse fredag 19. mai.

- Avsløringene har vært mange. Det har vært grov utnyttelse av sårbar arbeidskraft uten anstendige arbeidsforhold, la han til.

 - Utfordrer den norske modellen

Johansen mener dette utfordrer den norske modellen, og endrer samfunnet vårt dramatisk. Ifølge ham har det vært utbredte brudd på arbeidsmiljøloven, skatteloven, og grov utnyttelse av sårbar arbeidskraft som ikke har anstendige ansettelsesforhold.

Han understreket at konsekvensene av dette er:

 • Bortfall av retten til fast ansettelse med forutsigbar lønn til å leve av
 • Lavere produktivitet og kvalitet i bransjene/leveransene
 • Dårligere lønns- og arbeidsvilkår for arbeidere
 • Færre lærlinger og alvorlig svikt i nødvendig rekruttering til byggfagene

- Det skal være trygt å gå på jobb

Pressekonferansen ble holdt i brakkeriggen på sjøsiden av Operaen, og det ble henvist til både byggingen av nye Munchmuseet og nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 26 milliarder kroner i året. Omtrent halvparten går til investeringer i bygg- og anleggsbransjen.

På pressekonferansen ble det understreket at kommunen er en av landets største offentlige innkjøpere og derfor har mye makt.

Byrådet i Oslo mente brakkeriggen på sjøsiden av Operaen var riktig sted å lansere Oslomodellen. Foto: Christina Gulbrandsen
Byrådet i Oslo mente brakkeriggen på sjøsiden av Operaen var riktig sted å lansere Oslomodellen. Foto: Christina Gulbrandsen

- Det offentlige må gå foran. Det finnes ingen snarveier. Oslo kommune har kraft som innkjøper og en av de største byggherrene i landet. Det skal være trygt å gå på jobb, sier Johansen og fortsetter:

- I årene fremover skal det bygges to klasserom i uken og en ny barnehage i måneden. I tillegg skal det både bygges og renoveres sykehjem og boliger for eldre og syke, og ny storbylegevakt.

- Vanskelig å drive seriøst

Johansen mener Oslomodellen inneholder helt nødvendige krav for å få orden på bygg- og anleggsbransjen.

- Det har vært en alvorlig nedgang i rekrutteringen til byggfag. Bygg- og anleggsbransjen vil mangle 30.000 personer i 2030 om trenden fortsetter. Det er for få søkere og for høyt frafall fra bygg- og anleggsfag, sier han og fortsetter:

- Bygg- og anleggsbransjen er utsatt og det er vanskelig å drive seriøst. Det er lett å skjønne at bransjen har problemer med å tiltrekke seg ungdom. Vi tar tak i dette samfunnsproblemet med den innkjøpsmakten vi har. Det offentlige må gå foran, det finnes ingen snarveier.

- Sosial dumping

Det var pressen og ikke de ansatte i bygg- og anleggsbransjen som ble invitert til lanseringen av Oslomodellen. Foto: Christina Gulbrandsen
Det var pressen og ikke de ansatte i bygg- og anleggsbransjen som ble invitert til lanseringen av Oslomodellen. Foto: Christina Gulbrandsen

- Det å være seriøs skal lønne seg. Mange steder og bransjer driver med sosial dumping. Arbeidslivskriminalitet har bredd om seg og i noen sammenhenger er det hovedtyngden av aktører, sier den nyvalgte LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen.

Han mener Oslo som landets nest største innkjøper kan sette standard som skaper ringvirkninger i resten av landet.

- Oslomodellen bidrar forhåpentlig til å snu trenden med arbeidslivskriminalitet. Den gir rom for effektive grep mot sosial dumping og manglende seriøsitet.

- Mange tør ikke å organisere seg

- Siden 2015 har antallet fast ansatte blitt sterkt redusert og omfanget ved bruk av innleid arbeidskraft har økt. Vi vet at mange ikke tør å organisere seg, og at det er et fravær av velfungerende klubber. Mange arbeider overtid uten tillegg, og mange får ikke lønn for utført arbeid, sier Inge Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester.

- Mange sier ikke fra om urett fordi de da ikke får flere oppdrag. Seriøse aktører må få fordeler og ikke utkonkurreres, legger hun til.

Lover å følge opp leverandørene

- Summen av kravene i Oslomodellen betyr at aktørene i bransjen må jobbe på en annen måte for å få kontrakter med Oslo kommune, sier finansbyråd Steen.

- Vi har innført et eget elektronisk system for å følge opp leverandørene. Vi skal ha kontroll på våre byggeplasser, det skal ikke lenger være mulig å skjule dette langt ned i leverandørkjeden. Hovedregelen blir at antall underleverandører skal begrenses til en. Det styrker både kommunens og finansbyrådens evne til å følge med på hvem som til enhver tid er på kommunens byggeplasser, legger han til.

- Et ektefødt barn

Steen startet sin arbeidskarriere i bygg- og anleggsbransjen og ble der i 14 år.

- Det har vært en dramatisk negativ utvikling i bransjen siden 90-tallet, sier Steen og fortsetter:

- Oslomodellen er et ektefødt barn av trepartssamarbeidet. Det skal øke etterspørsel etter faglært arbeidskraft og heve kvaliteten på arbeidet. Vi skal sørge for rettferdig konkurranse, at det aldri mer blir kontantbetaling på Oslo kommunes byggeplasser. Vi skal ha bedre HMS og snu utviklingen med løsarbeidersamfunnet. Det blir stilt språkkrav, og hovedregelen er fast ansettelse hos leverandørene, og at bruk av innleid arbeidskraft skal godkjennes av oss på forhånd.

Han lover at Oslomodellen ikke skal være et «skrivebordsprodukt».

- Dette gjelder ved inngåelse av alle nye kontrakter. Om vi ikke får effekten vi ønsker, må vi justere underveis.

Uttalt stolte over de nye kravene rettet mot bygg- og anleggsbransjen i Oslo. Fra venstre: Hans-Christian Gabrielsen (LO-leder), Raymond Johansen (byrådsleder, Oslo), Robert Steen (finansbyråd, Oslo), Inga Marte Thorkildsen (eldrebyråd, Oslo) og Jon Sandnes (adm. Dir. Byggenæringens landsforening). Foto: Christina Gulbrandsen
Uttalt stolte over de nye kravene rettet mot bygg- og anleggsbransjen i Oslo. Fra venstre: Hans-Christian Gabrielsen (LO-leder), Raymond Johansen (byrådsleder, Oslo), Robert Steen (finansbyråd, Oslo), Inga Marte Thorkildsen (eldrebyråd, Oslo) og Jon Sandnes (adm. Dir. Byggenæringens landsforening). Foto: Christina Gulbrandsen

- Krever hardt arbeid

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens landsforening, beskriver Oslomodellen som «musikk i ørene»

- Men det blir ikke enkelt. Veien er brobelagt med dønn hardt arbeid.

Sandnes mener Oslomodellen er et skritt i riktig retning.

- Byggenæringen representerer bygg og anlegg som skaper rammene rundt menneskers liv, sier han og henviser til at vi fødes på sykehus, vi kjører på veier, vi bruker idrettsparker, går i barnehage, studerer på høgskoler og universiteter og at vi bisettes i bygg, sier han og legger til:

- Disse rammene er ikke uten betydning. I løpet av en time produseres det for 250 millioner. Derfor har vi ikke råd til å mangle fagfolk og dyktige ledere, eller at politikere er bevisstløse. Vi må ha høy bevissthet rundt at produksjonen av slike verdier må utføres av folk med kompetanse.

Håper på nasjonal standard

På pressekonferansen ble det understreket at Oslomodellen har fått støtte fra både arbeidstager- og arbeidsgiversiden, og kommunen håper den blir nasjonal standard.

De viktigste punktene i Oslomodellen er:

 • Det skal i all hovedsak skal benyttes fast ansatte (i minst 80 % stilling) ved utførelse av oppdrag for Oslo kommune
 • Krav om tarifflønn mellom oppdrag
 • Krav om faglærte håndverkere
 • Minimum 10 prosent lærlinger på kontraktene på områder med behov for lærlinger
 • Krav til at det kun skal benyttes ett ledd underleverandører i vertikal kjede
 • Nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk
 • Krav om HMS-kort fra første dag og system for elektronisk mannskapsoppfølging/HMSREG
 • Rett til innsyn i alle leverandørens forhold som har betydning for oppfyllelse av kontrakten

Følgende krav skal stilles i kommunes anskaffelseskontrakter, uavhengig av bransje og kontraktens verdi:

 • Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale. Der det ikke er allmenngjort eller landsdekkende tariff, skal det ses hen til lokale tariffavtaler eller tariffavtaler for lignende områder - og fastsettes lønn- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse
 • For å sikre økt sporbarhet i transaksjoner og motvirke svart økonomi vil vi kreve at all lønn med mer skal betales til den enkeltes konto i bank
 • Forbud mot kontant betaling for å motvirke svart økonomi og for å sikre sporbarhet i transaksjoner