Kommunene kan søke på midler som kan bidra til nedkjøling av jorda. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Kommunene kan søke på midler som kan bidra til nedkjøling av jorda. Illustrasjonsfoto: Pixabay

150 millioner kroner til lokale klimatiltak i 2019

Kommuner over hele landet kan søke støtte til prosjekter som bidrar til å redusere klimagassutslipp i 2019, melder Miljødirektoratet. Ordningen omfatter ikke klimatilpasning, som har en egen støtteordning. Søknadene må være politisk forankret i kommunen. Det kan søkes på områder som blant annet klimavennlig areal- og transportplanlegging, investeringer i klimavennlige transporttiltak og tiltak som reduserer klimagass. Miljødirektoratet oppfordrer kommunene til å tenke bredt og helhetlig på mulighetene til å redusere klimagassutslippene både i kommunens egen drift og innenfor kommunens geografiske område.

Publisert   Sist oppdatert

Miljødirektoratet vil prioritere tiltak som gir stor utslippsreduksjon og tiltak som framskynder omstillingen til et lavutslippssamfunn fram mot 2050, der gjennomsnittlige klimagassutslipp per nordmann reduseres fra dagens 10 tonn per år til tilnærmet null. Miljødirektoratet legger for øvrig vekt på at tiltakene er ambisiøse og er utover minstekrav i lov og forskrift. I tillegg prioriteres klimatiltak med positive tilleggseffekter på andre miljø- og helseutfordringer, tiltak med stor overføringsverdi, realistisk gjennomføringsplan og tiltak som ikke får støtte gjennom andre statlige støtteordninger.

Kilde: Miljødirektoratet