Lover forenkling: - Regjeringen ønsker å gjøre det enda enklere for bedrifter å utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi, uttaler Torbjørn Røe Isaksen (H). Dette bildet er tatt da næringsministeren besøkte Alcoa i Farsund i august i forbindelse med en industritur på Sørlandet. <i><br>Pressefoto: Nærings- og fiskeridepartementet<br></i>
Lover forenkling: - Regjeringen ønsker å gjøre det enda enklere for bedrifter å utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi, uttaler Torbjørn Røe Isaksen (H). Dette bildet er tatt da næringsministeren besøkte Alcoa i Farsund i august i forbindelse med en industritur på Sørlandet.
Pressefoto: Nærings- og fiskeridepartementet

- Krevende for næringslivet å følge med på digitaliseringen

Det mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert   Sist oppdatert

- Digitaliseringen går raskt og det er krevende for næringslivet å følge med i denne utviklingen, særlig for mange av de mindre bedriftene.

Det skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en e-post til Ingeniørenes stemme, via kommunikasjonsavdelingen.

- Næringslivet er selv ansvarlig

I morgen, mandag 3. september, blir Digital21 rapporten tilgjengelig på regjeringens nettside. Næringsministeren mottok rapporten fredag. Ifølge han er det viktigste med Digital21 at politikerne får gode råd om hvordan de kan hjelpe næringslivet med å digitalisere seg.

- Hvordan tenker næringsministeren at regjeringen kan hjelpe næringslivet til å ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen?

- Næringslivet er selv ansvarlig for å ta valg som sikrer at de er konkurransedyktige. Samtidig ønsker regjeringen å gjøre det enda enklere for bedriftene å utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi, og derfor opprettet vi Digital21, nettopp for å råd om hvordan vi kan gjøre dette enklere, skriver Røe Isaksen.

- Smidig tankegang er viktig

Fakta: Digital21

Digital21 skal handle om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan næringslivet i større grad kan utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi, forskning og utvikling for å utnytte muligheter og møte utfordringer som følger av økt digitalisering.

Formålet med Digital21 er å etablere en helhetlig og samlende strategi på tvers av ulike næringer og bransjer, og hvor sentrale aktører innen næringsliv og kunnskapsmiljøer stiller seg bak felles strategiske mål og anbefalte tiltak.

Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til økt digitalisering av næringslivet.

Strategien kan også gi innspill til politikkprioriteringer som påvirker næringslivets evne og muligheter, som for eksempel offentlige reguleringer eller bruk av offentlige midler rettet mot digitalisering.

Kilde: Regjeringen.no «Mandag for styringsgruppen i Digital21»

Digital21 er regjerningens prosjekt for å sette norsk næringsliv i bedre stand til å møte utfordringer og utnytte muligheter som følge av økt digitalisering. Dette skal skje gjennom å utvikle og utnytte kompetanse og teknologi. Digital21 ligger under Nærings- og fiskeridepartementet.

- Politikerne må ikke komme med reguleringer for tidlig eller på for tynt grunnlag, for teknologiutvikling er også viktig for å bli kjent med potensielle farer og utfordringer. En smidig tankegang er viktig, fordi digitalisering skjer fort og på tvers av sektorer, sier Trond Smaavik til Ingeniørenes stemme.

Han arbeider til daglig som digitalrådgiver for et større selskap, og trekker selv frem lang erfaring fra å jobbe med digitalisering i offentlig sektor. Selskapet han arbeider for ønsker ikke å nevnes i denne sammenhengen.

- Fremover blir det viktig å finne gode modeller for risikodeling mellom det offentlige og næringslivet, slik at testing og eksperimentering leder frem til bedre tjenester og produkter, sier Smaavik og fortsetter:

- Dette krever en annen tankemåte enn tradisjonelle leveranseprosjekter med låst kravspesifikasjon og en leveranse lenge etter, uten at det har vært dialog mellom kunde og leverandør i mellomtiden.

Seks ekspertgrupper

I forbindelse med Digital21 ble det satt ned seks ekspertgrupper:

  1. Muliggjørende teknologier
  2. FOUI
  3. Kompetanse
  4. Infrastruktur
  5. Offentlig rammeverk
  6. Sikkerhet

- Sørgelig få politikere med teknologibakgrunn

Hver av gruppene så på hvilke faktorer som påvirker næringslivets evne til å utvikle ny teknologi og kompetanse, og til å ta i bruk ny teknologi og kompetanse. I gruppen for «offentlig rammeverk» satt Smaavik sammen med åtte andre.

Trond Smaavik.
Trond Smaavik.

- Jeg ble personlig oppnevnt til å sitte i gruppen, men bidrar også som NITO-representant, og har hatt dialog med NITO underveis for å få forankring og utspill derfra. Å få bruke fagkompetansen på dette nivået er veldig meningsfylt og inspirerende. Dessverre er det en sørgelig liten andel politikere med teknologibrakgrunn. Derfor er det fint at de spør eksperter, sier Smaavik.

- Hva blir det viktigste departementet og regjeringen kan gjøre fremover?

- Vi mener en forenkling av regelverket er nødvendig og at lover og regler legger til rette for digitalisering og nye forretningsmodeller, sier Smaavik og fortsetter:

- Det er også viktig å endre tankesettet, slik at det blir større villighet til å prøve ut nye ting. Enkelte av dagens regler ligger som hinder for digitalisering. Derfor må det bli større villighet til å teste ut ny teknologi og nye måter å arbeide på. Politikerne må være villig til å lage testlaboratorier, en regulatorisk sandkasse, og si «innen denne rammen får dere leke dere».

Skal vurdere hva som skjer fremover

- Hvilke resultater fra de ulike ekspertgruppene synes næringsministeren det er viktig å trekke frem og hvorfor?

- Digitalisering og teknologiutviklingen treffer alle samfunnsområder og hele bredden av næringslivet. Derfor er det heller ikke bare ett eller noen få grep som vil sørge for at næringslivet kan utvikle seg i takt med digitaliseringen. Det er regjeringens samlede politikk på områder som for eksempel utdanning, forskning og innovasjon som påvirker digitaliseringen i næringslivet. Vi forventer at strategien gjenspeiler dette, skriver Røe Isaksen.

- Hvordan skal nærings- og fiskeridepartementet ta arbeidet med Digital21 videre?

- Vi vil, i samarbeid med andre departementer og våre underliggende etater, vurdere hvordan anbefalingene fra Digital21 skal tas videre, skriver Røe Isaksen.

- Det offentlige må være en spydspiss

Røe Isaksen svarer vagt på hva som skjer med Digital21 fremover, mens ekspertgruppen Smaavik satt i, er tydelig på at det offentlige er en viktig aktør i digitaliseringsprosessen.

- I gruppen har vi hatt mange diskusjoner, men lite uenighet. Vi har snakket mye om hvordan det offentlige gjennom sine regler og organisering bidrar til eller hemmer digitalisering, sier Smaavik og legger til:

- Digitalisering går på tvers av sektorer. Det er viktig at det offentlige som en stor aktør muliggjør digitalisering og benytter seg av innovative anskaffelser. For å få til nyskapende anskaffelser må det offentlige være en spydspiss. Det er en del av næringsutviklingen at det offentlige evner å ta risiko.

- Basert på rapportene til de ulike ekspertgruppene, hvilke politiske prioriteringer vil næringslivet få glede av i tiden fremover?

- Anbefalingene fra Digital21 vil være et viktig bidrag når regjeringen skal gjøre sitt for å sette digitalisering på dagsorden. Vi jobber med en rekke prosjekter når det kommer til digitalisering, blant annet for at Altinn skal moderniseres, og for at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon én gang til myndighetene, skriver Røe Isaksen.