Gunnar Settemsdal, Knut Kongshaug, Maria Antonsen, Kjetil Eckhoff, Eivin Grønseth og Arne Vist er seks av 30 NITO-medlemmer som fortsatt jobber hos Aibel i Kristiansund etter at staben har blitt kraftig redusert de siste årene. Foto: Christina Gulbrandsen
Gunnar Settemsdal, Knut Kongshaug, Maria Antonsen, Kjetil Eckhoff, Eivin Grønseth og Arne Vist er seks av 30 NITO-medlemmer som fortsatt jobber hos Aibel i Kristiansund etter at staben har blitt kraftig redusert de siste årene. Foto: Christina Gulbrandsen

Ber politikerne anerkjenne «dinosaurindustrien»

I løpet av tre år har antall ansatte hos Aibel i Kristiansund blitt redusert fra over 200 til 45.

Byline: Christina Gulbrandsen

 

Hos Aibel i Kristiansund er det vedlikehold og modifikasjonsarbeid som utgjør de viktigste arbeidsoppgavene, og kontoret er primært rettet inn mot arbeid på Draugen-plattformen.

- Hva vil politikerne satse på?

Marsipankaken kommer på bordet når ting går som de skal. I krevende tider synes røringeniør Maria Antonsen, automasjonsingeniør Arne Vist, elektroingeniør Eivin Grønseth, seniorkonsulent Yngve Sjølset, elektroingeniør Knut Kongshaug, seniorinnkjøper Gunnar Settemsdal og instrumentingeniør Kjetil Eckhoff at det er viktig å feire det som feires bør.

- Fordi politikerne kun snakker om det grønne skiftet, blir olje og gass sett på som en «dinosaurindustri», selv om det fortsatt er Norges største industri og primærnæring, sier Kongshaug og fortsetter:

- Vi kan ikke skru av kranene nå. Skiftet må skje gradvis. Vi kommer til å være avhengig av olje- og gassproduksjon i mange tiår fremover. Velferdsstaten avhenger av inntektene fra vår industri.

- Omdømmeproblem

Eckhoff etterlyser konkrete svar fra politikerne.

- De snakker om det grønne skiftet, men hva vil de satse på for å øke antall arbeidsplasser i landet og opprettholde økonomien?

Han og de andre trekker frem hvordan politikere, både sentralt og lokalt, har gitt olje- og gassindustrien et dårlig omdømme ved å trekke frem det grønne skiftet og snakke ned olje- og gass. De skulle ønske politikerne isteden anerkjente kompetansen til oljearbeiderne og den jobben de gjør og har gjort for velferdssamfunnet.

- I tillegg må politikerne sørge for at Nav-systemet bli bedre på å tilrettelegge for ledige ingeniører, sier Grønseth.

Lover penger

På spørsmål om hvilke konkrete tiltak Arbeiderpartiet ønsker å gjennomføre for å få ned ledigheten og få ingeniører over i relevant arbeid, henviser Hadia Tajik til Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett, og sier partiet ønsker å gi mer penger til flere studieplasser og nye industrier.

- Det skal vi gjøre gjennom å styrke Enova (som har som formål å drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, journ.anm.). Vi vil også gi penger til Transferit, et kompetanseoverføringsprogram fra Storbritannia som der har resultert i arbeidsplasser, sier Tajik.

- I vårt alternative budsjett er det lagt inn en generell tiltakspakke mot ledighet. I tillegg til en målrettet pakke på en milliard kroner som er rettet inn mot Sør- og Vestlandet som er særlig rammet i disse dager.

- Må legge til rette for vekst

- Hva bør politikerne gjøre med tanke på den høye ledigheten?

- Spørsmålet bør heller være hva kan arbeidsledige ingeniører selv gjøre. Hvorfor skal det være opp til alle andre? sier Eckhoff, før han utdyper:

- Arbeidsledige ingeniører bør være fleksible på hva de vil jobbe med, det trenger nødvendigvis ikke være en ingeniørjobb innen olje og gass.

- Kompetanse innen instrumentering og automasjon er viktig i alle bransjer. Politikerne kan ikke lage jobber til de ledige, supplerer Vist.

- Men det er viktig at politikerne legger til for vekst i næringene, understreker Kongshaug og de andre samtykker.

I tillegg skulle de ønske at politikerne sørget for et system der det ble lettere med omskolering, videreutdannelse og lærlingplasser for arbeidsledige, samtidig som dagpengestønaden ble opprettholdt.

- Det er også utrolig viktig at bedriftene ikke flytter jobbene utenlands, men benytter seg av den arbeidskraften som befinner seg i Norge, sier Settemsdal.

- Urettferdig

Arbeiderpartipolitiker Tajik sier at partiet ikke har sett på mulighetene for å kombinere dagpenger med videre høyere utdanning, men snur seg mot rådgiver Snorre Wikstrøm som svarer.

- Det er et dilemma. Dersom noen tar opp lån for å studere kan de oppleve det som urettferdig om andre kan studere finansiert av dagpenger, sier han på spørsmålet om hva Arbeiderpartiet tenker om å gi arbeidsledige ingeniører dagpenger mens de studerer.

Poteter

Selv om de usikre tidene i bransjen merkes, har reduksjonen i antall ansatte og permitteringer gjort at det er det nok å gjøre for dem som er igjen hos Aibel i Kristiansund. 

De ansatte merker at de har flere roller enn tidligere, men at det som oftest er arbeidsoppgaver de har vært borti tidligere, og at det er «learning by doing» som gjelder.

- Vi tilhører potetkategorien alle mann, sier Settemsdal.

- Tenk sammen

Nå vil de at politikerne i Kristiansund, Molde og resten av regionen tenker langsiktig sammen.

- De må ikke bare tenke på hva som er best for enten Molde eller for Kristiansund, sier Grønseth.

- Lokalpolitikerne må sørge for at vi får annen industri hit, utover oljen. De må gjøre det attraktivt for bedrifter å etablere seg her, for eksempel gjennom billig tomter. Det er allerede mye godt utdannet arbeidskraft her, supplerer Settemsdal.

- Ja, vi må bli best på å utnytte de ressursene vi har, og ikke være avhengig av det utlandet leverer til oss, sier Sjølset.

- Vi må sikre innovasjon

- Velferdsstaten har i stor grad vært finansiert av olje- og gassindustrien, må vi basere oss på færre velferdsgoder i fremtiden? 

- Vi er nødt til å øke verdiskapingen fra landbasert industri for å opprettholde kvaliteten på velferdsstaten fremover. Det betyr også at flere bedrifter og gründere må tørre å ta risiko og at politikerne skal sikre rammebetingelsene for innovasjon.

- Hvordan skal dere gjøre det?

- Statlig lånegaranti for store virksomheter, og se på skatteregimet for ansatteopsjoner slik vi kjenner det fra USA. For slik skatteregimet er i dag, så vil ikke nystartede bedrifter klare å tiltrekke seg hjernekraft for å gjøre bedriften større.

- Hvordan skal du og Arbeiderpartiet sikre at nye ingeniører ikke blir utdannet til ledighet?

- Vi må satse på grunnkompetanse slik at alle har sterke grunnleggende ferdigheter. I tillegg må utdanningssystemet legge opp til mulighet for å omstilling underveis, sier Tajik.

Vil ikke gi råd

- Hva er ditt råd til arbeidsledige ingeniører?

- Det er en uting at politikere gir råd til arbeidsledige, det kan karriereveiledere gi. Politikere skal sikre rammebetingelsene som gjør at folk kan skape arbeidsplasser og bidra til at ledigheten går ned.

På spørsmål om hvordan Arbeiderpartiet vil skape arbeidsplasser og sikre at ledigheten går ned, henviser Tajik igjen til det alternative statsbudsjettet og trekker frem flere tiltaksplasser, studieplasser og satse på kompetanseoverføringsprogrammer og stipendordninger for omskolering.

- Vi vil også styrke innsatsen mot næringer der vi allerede har fortrinn, som energi, maritim industri og helse- og velferdsteknologi, sier Tajik.