Øverste rekke fra venstre: Torstein Tvedt Solberg (Ap), Kristin Vinje (H), Sivert Bjørnstad (Frp), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF) og Bjørn Haugstad (H). Nederste rekke fra venstre: Anne Tingelstad Wøien (Sp), Terje Breivik (V), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Rasmus Hansson (MDG), Geir Indrefjord (Sp), Markus Hansen (Rødt) og Ronny Røste (Frp). Pressefoto: Stortinget, Claudia Bjørgum/Rødt, Ilja C. Hendel/Frp, Marte Garmann/Regjeringen og privat
Øverste rekke fra venstre: Torstein Tvedt Solberg (Ap), Kristin Vinje (H), Sivert Bjørnstad (Frp), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF) og Bjørn Haugstad (H). Nederste rekke fra venstre: Anne Tingelstad Wøien (Sp), Terje Breivik (V), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Rasmus Hansson (MDG), Geir Indrefjord (Sp), Markus Hansen (Rødt) og Ronny Røste (Frp). Pressefoto: Stortinget, Claudia Bjørgum/Rødt, Ilja C. Hendel/Frp, Marte Garmann/Regjeringen og privat

Politikerne må svare

Hva mener politikerne om likestilling, midlertidige ansettelser, verdiskaping og ingeniørutdanningene? Og hva er deres budskap til ingeniører og teknologer som ikke vet hvilket parti de skal stemme på?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan skal ditt parti sikre likestilling mellom kjønn, etnisitet og religion på arbeidsplasser?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vi vil føre en aktiv likestillingspolitikk på alle områder. Vi skal starte et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet, som skal få årlige midler over statsbudsjettet. I tillegg vil vistyrke aktivitets- og redegjørelsesplikten, og kreve at alle virksomheter må ha definerte mål for kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften. Vi vil også styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet og gi Likestillings- og diskrimineringsnemda mulighet til å kreve at de som diskriminerer andre må betale for seg, og det skal ikke lenger være nødvendig at diskrimineringen ble gjort med vilje for at man må betale oppreisning.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil kreve at større bedrifter publiserer lønnsstatistikk slik at vi får mer bevissthet rundt lønnsforskjeller mellom kjønnene. Vi vil også fortsette med pappapermisjon.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vårt utgangspunkt er at alle mennesker er likeverdige. Dette gjelder uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, alder og funksjonsnedsettelse. For å kunne sikre god likestilling i arbeidslivet ønsker vi å styrke aktivitetsplikten, slik at arbeidsgiver må arbeide aktivt for likestilling på arbeidsplassen.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi mener kvinnedominerte yrker trenger et lønnsløft for å komme opp på samme nivå som mannsdominerte yrker. Vi vil også gi Likestillingsombudet virkemidler som gjør at ombudet kan slå ned på virksomheter som fører en diskriminerende arbeidsgiverpolitikk. Vi mener også at det fortsatt er behov for moderat kjønnskvotering for å rette opp i urettferdigheten i topplederstillinger. Vi vil i tillegg jobbe aktivt for å bekjempe rasisme og diskriminering på alle plan, og vi skal slå hard ned på diskriminering som følge av etnisk bakgrunn, kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering eller lignende. Vi mener formidling av gode holdninger i skolen, trossamfunn og ulike fritidstilbud for barn og unge er svært viktig for å forebygge diskriminering.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil ha lik lønn for likt arbeid, og vi skal arbeide mot all diskriminering i arbeidslivet i forbindelse med svangerskap og fødsel. Vi skal også legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet. Alle som ønsker det, bør få tilbud om heltidsstilling, hvis mulig. 14 ukers pappapermisjon gjeninnføres. Vi skal i tillegg sikre bedre kjønnsbalanse i topp- og mellomledersjiktet i høyere utdanning. Kvotering kan tas i bruk for å nå dette målet. Vi skal styrke innsatsen for å rekruttere flere menn til helse- og omsorgsfagene.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil starte holdningsarbeid i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Vi mener det offentlige må gå foran for å sikre at arbeid som bygger på likeverdige utdanningsløp og kvalifikasjoner, også lønnes likt. Vi vil bruke kvotering i skole, på universiteter og høyskoler for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling. Også i kvinnedominerte yrker mener vi det er viktig å få en riktig kjønnsbalanse, for eksempel er bare én av ti psykologistudenter menn. Vi vil i tillegg jobbe for å redusere lønnsforskjellene mellom likeverdige yrker, og dermed også mellom kvinner og menn.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi mener rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme, er viktig for mer likestilling. Vi mener det er riktig å bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig. I tillegg mener vi at offentlige etater og private bedrifter over en viss størrelse må utarbeide en tiltaksplan for rekrutering av minoriteter.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil bekjempe alle former for diskriminering, og i noen tilfeller er det nødvendig å gi positiv særbehandling for å oppnå større likestilling. I andre tilfeller kan bevissthet om diskriminering være nok for å sikre likebehandling.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva tenker ditt parti om vern mot midlertidige ansettelser?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi ønsker å fornye og forsterke arbeidsmiljøloven, og da fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, men vi mener midlertidige ansettelser er et springbrett til faste ansettelser for de som står utenfor arbeidslivet. Vi ønsker å ha en lav terskel inn i arbeidslivet for de som står utenfor, men samtidig ønsker vi et sterkere vern mot lange midlertidige ansettelser.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi ønsker å opprettholde dagens regelverk og mener at det store skillet i Norge går mellom de som har jobb, og de som ikke har det. Vi tro dagens regelverk kan hjelpe noen å tre inn i arbeidslivet, og mener det vil være merkelig å reversere det.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi ønsker at hovedregelen i norsk arbeidsliv fremdeles skal være ordinære faste ansettelser. Vi ønsker redusert bruk av midlertidighet i offentlig sektor, og særlig i staten må bruken av midlertidige ansettelser ned. Vi var med på lovendringer som gir dem med midlertidig stilling rett på fast stilling etter tre år, og ikke fire år som tidligere. Dersom endringene som er blitt gjort denne stortingsperioden ikke fører til at flere får jobb, vil vi gå inn for at endringen reverseres.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil begrense mulighetene for bruk av innleide arbeidstagere. Vi vil at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener midlertidige ansettelser er viktige hjelpemidler for å få folk ut i arbeid igjen. Samtidig må det ikke brukes til evig tid, derfor ønsker vi å innskrenke bruken av midlertidig ansettelser.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil styrke retten til faste stillinger. Det handler om å ta vare på det beste ved norske arbeidsliv, nemlig trygge, dyktige ansatte som sier ifra hvis de ser noe som kan bli bedre på arbeidsplassen sin. Vi mener også at det handler om at folk skal ha mulighet til å leve trygge og forutsigbare liv.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan skal ditt parti sørge for kvalitet på ingeniørfagsutdanningene?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil blant annet innføre et nasjonalt meritteringssystem som stimulerer og fremdyrker god utdanningskvalitet og stiller større krav til undervisningskvalitet. Vi vil også styrke kontakten mellom utdanningene og arbeidslivet. Vi mener flere studenter bør skrive oppgaver i samarbeid med arbeidslivet og at flere skal ha praksis. Vi vil også ha mer internasjonalisering, og skal jobbe for at alle studenter skal ha tilbud om utenlandsopphold som del av graden.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil utvikle studieprogrammene i samarbeid med arbeidslivet, og vil at alle studenter skal møte aktive og varierte lærings- og vurderingsformer.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi vil styrke realfagsundervisningen i hele skoleløpet og prioritere studieplasser innen realfagene. Vi vil dreie finansieringsordningene til universiteter og høyskoler for å styrke de utdanningene arbeidslivet i størst grad etterspør, nemlig ingeniører og teknologer. Vi skal innføre incentiver for dyktige realfagstudenter som ønsker å jobbe i skoleverket, og for å få personer med realfaglig bakgrunn fra andre deler av arbeidslivet inn i skoleverket.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi vil gi mer penger til utdanningsinstitusjoner for å gi dem mulighet til å ivareta og videreutvikle sin egenart, ikke minst for å møte lokale og regionale behov. Vi vil også styrke satsingen på entreprenørskap og matematikk-, natur- og teknologifagene i de studieforberedende utdanningsprogrammene og i høyere utdanning.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi ønsker mer og bedre praksis i løpet av utdanningene og et bedre samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Vi mener også at det er viktig med en god kobling mellom treårige utdanninger og masterprogrammene, men at dette ikke skjer gjennom en målforskyvning og unødig akademisering av de treårige ingeniørutdanningene.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil gi mer penger for å øke antall IKT-utdannede og er åpne for en tilsvarende økning for andre ingeniørfag. Ellers støtter vi mange av de tiltakene som Stortinget har gått inn for, for eksempel et pedagogisk meritteringssystem for å stimulere til økt undervisningsinnsats, en nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet og spesielle opptakskrav for enkeltutdanninger.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi foreslår å heve ingeniørutdanningen med en finansieringskategori for å sikre at utdanningen er god nok.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil føre en politikk for fag- og yrkesopplæringen som sørger for at det er god rekruttering til avgjørende oppgaver og næringer i fremtiden. Vi skal sørge for at Norge er klar for omstilling gjennom et kompetanseløft som gir oss mulighet til å konkurrere i et høyteknologisk og globalt samfunn.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan skal ditt parti sikre verdiskaping i Norge de neste fire årene?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, sikre et organisert arbeidsliv, satse på kompetanse og føre en aktiv næringspolitikk som satser målrettet der Norge har fortrinn, som havnæringene og helse- og velferdsteknologi. Vi mener Norge må bli bedre på å ta i bruk ny teknologi og utnytte mulighetene i digitalisering.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil holde et konkurransedyktig skattenivå, fortsette satsingen på næringsrettet forskning og utvikling, samt bygge ut veier og jernbane som styrker konkurransekraften til norske virksomheter.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi mener det viktigste vi gjør er å ta i bruk de naturgitte forutsetningene Norge har for å drive verdiskaping. Verdiene må skapes før de fordeles.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi mener det er viktig at det er enkeltpersoner og bedrifter som sitter med de gode ideene, som skaper fremtidens arbeidsplasser. Vi vil tilrettelegge for forutsigbarhet for bærekraftig verdiskaping med hensyn til både etikk, økonomi og miljø. Vi snakker om mindre byråkrati, et konkurransedyktig skattesystem, satsing på forskning, innovasjon og utvikling gjennom ulike ordninger, og et godt utdanningssystem som gir faglig dyktige og kompetente medarbeidere.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi mener det er et offentlig ansvar å føre en aktiv næringspolitikk, gjennom å sikre nasjonalt eierskap til naturressurser, viktige selskaper og kritisk infrastruktur. I tillegg til å stå ansvarlig for utbygging, vedlikehold og drift av infrastruktur. Vi vil ha lange og vitale norske næringskjeder fra råvare til produkt, fordi dette utnytter landets ressurser best. Vi mener også at privat eierskap og privat initiativ er helt sentralt i verdiskapingen i Norge, de små og mellomstore bedriftene utgjør en stor andel av det totale norske næringslivet. Derfor mener vi det er helt nødvendig å gi disse bedriftene gode og forutsigbare rammevilkår.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener det er viktig å satse tilstrekkelig på skole, utdanning og kunnskap for at Norge skal klare den omstillingen som kreves for å sikre verdiskaping, norske arbeidsplasser og en trygg fremtid.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil skape nye, bærekraftige arbeidsplasser og utvikle ny klimavennlig teknologi ved å bruke naturressurser og kunnskap som allerede er i Norge, gjennom å vri virkemidler fra olje til andre næringer. Vi vil også heve ingeniørutdanningen med en finansieringskategori og satse på digitalisering av norsk industri. I tillegg skal vi satse på avansert havbruk.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi ønsker å gjøre de miljøvennlige valgene lønnsomme for både enkeltpersoner og næringslivet. Vi skal flytte skatteletter fra petroleumsvirksomhet til grønn virksomhet og gjøre det lettere i oppstartsfasen for nye bedrifter.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Hva er ditt budskap til ingeniører og teknologer som ikke har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på?

 

Trine Skei Grande (V), partileder, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Dersom du mener at kunnskap, miljø og innovasjon er viktig, så bør du vurdere Venstre. Dette er de områdene vi prioriterer høyest. En liberal miljøpolitikk bruker markedet for å skape nye, grønne løsninger, og til grunn for dette ligger teknologioptimisme og vilje til å satse på forskning. Vi mener det borgerlige flertallet har vært svært viktig for å sikre god kunnskaps-, miljø- og innovasjonspolitikk, men vi er ikke i mål.

Markus Hansen (Rødt), faglig leder i partiet

De bør stemme på et parti som vil skape fremtidsrettede arbeidsplasser, som vil omstille oss fra oljeavhengighet til et fornybart samfunn, uten at det skal gå ut over arbeidsplasser.

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil sikre trygghet for arbeid og trygghet i arbeid. Norge trenger et taktskifte for å skape arbeidsplasser og for å ta i bruk mulighetene ny teknologi gir, noe vi vil sørge for. 

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi oppfordrer dere til å være med på å skape fremtiden. Det ligger enorme muligheter i å lage alle de løsninger som vi trenger for å bli et nullutslippssamfunn. Hva kan være morsommere enn å bidra til en omstilling som både verden og vi trenger? Vi trenger mange kloke hoder for å finne løsningene. 

Ronny Røste (Frp), spesialrådgiver i partiet

Vi er klare på at oljefeltene til Norge skal utnyttes til fulle, at den næringsrettede forskningen rettes mot områder der Norge har spesiell kompetanse eller sterke næringsklynger, og midlene til forskning skal holdes på et høyt nivå. Dette, i kombinasjon med en vekstfremmende næringspolitikk og vilje til verdiskapende infrastrukturinvesteringer, mener vi gjør oss til det partiet som best sikrer verdiskaping for Norge og etterspørsel etter ingeniører og teknologer i arbeidsmarkedet.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil ha et Norge med mindre forskjeller i penger og makt mellom folk, og som har guts til å ta det neste store norske hamskiftet. Høres det ut som en plan, så bør du vurdere å stemme på oss.

Knut Arild Hareide (KrF), partileder, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Alle bør undersøke hva partiene mener om viktige saker, og stemme på det du er mest enig med. Når vi ser rundt oss i verden, ser vi tydelig at gode verdier i samfunnet ikke kommer av seg selv. Hvis du er ute etter et parti som både har en optimistisk holdning til forskning, utvikling og ny teknologi og samtidig tenker at nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar er gode verdier å bygge et samfunn på, da er vi et naturlig valg.

Geir Indrefjord (Sp), finanspolitisk rådgiver i partiet

De bør bruke god tid på å områ seg og tenke langsiktig. Hvilken kurs ønsker de for Norge? Hva skal vi leve av om 30 år? Hvilket arbeidsliv ønsker de i Norge om 30 år? Vi kjemper for en sterk norsk industri med gode arbeidsvilkår og trygge arbeidsplasser i Norge.

Bjørn Haugstad (H), statssekretær, Kunnskapsdepartementet

De bør velge et parti som har høyere utdanning og skole som hovedsatsingsområde, i tillegg til arbeidsplasser, helse, samferdsel og trygt forsvar. Alle disse sakene krever sterk innsats med flere teknologer og ingeniører.