Øverste rekke fra venstre: Torstein Tvedt Solberg (Ap), Kristin Vinje (H), Sivert Bjørnstad (Frp) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Nederste rekke fra venstre: Anne Tingelstad Wøien (Sp), Terje Breivik (V), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Rasmus Hansson (MDG). Pressefoto: Stortinget
Øverste rekke fra venstre: Torstein Tvedt Solberg (Ap), Kristin Vinje (H), Sivert Bjørnstad (Frp) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Nederste rekke fra venstre: Anne Tingelstad Wøien (Sp), Terje Breivik (V), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Rasmus Hansson (MDG). Pressefoto: Stortinget

Politikerne må svare

Hva skal politikerne gjøre med cyberangrep, hacking, outsourcing, matproduksjon og norsk industris konkurranseevne?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan vil ditt parti arbeide mot cyberangrep og hacking?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener vi må få på plass et nytt regelverk, bedre kompetanse hos tilsynsmyndighetene og at cybersikkerhet må vurderes spesifikt i utvikling og drift av nye offentlige systemer og tjenester. Vi vil også styrke politiets innsats mot cyberkriminalitet og vurdere en egen spesialenhet i politiet som arbeider med digital kriminalitet.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser. Vi skal være i forkant og styrke den nasjonale evnen til å arbeide mot digitale angrep og generell hacking.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi vil prioritere å styrke cyberforsvaret både militært og sivilt. Vi tror fremtidens kriger også vil foregå i cyberspace, og vi mener cyberforsvar har et viktig antiterror-aspekt. Slik vi ser det bør Norge vurdere tilknytning til NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. I dag er det bare Danmark og Norge som står utenfor denne ordningen i NATO.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi mener det må gjøres langt mer for å ivareta samfunnets digitale sikkerhet. Det vi trenger er en helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming, og hensynet til digital sikkerhet må få mer oppmerksomhet innenfor alle sektorer og deler av samfunnet. Vi skal etablere en nasjonal kompetansestrategi for å imøtekomme kompetanse- og rekrutteringsunderskuddet innen IKT-sikkerhet. I tillegg vil vi ha økt satsing på samarbeid mellom forsvaret og sivile kompetanse- og forskningsmiljøer, og vi skal videreutvikle senter for informasjonssikring (NorSIS).

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil bygge cyberforsvaret videre til en sterk og innovativ enhet som forebygger og avslører cyberkriminalitet. Enheten skal arbeide tett sammen med landets offentlige og private virksomheter, samt internasjonalt for å gjøre Norge til et av de sikreste digitale land i verden.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Kompetanse er det som trengs. Vi har levert det mest håndfaste tiltaket hittil, sikring av finansieringen til NTNUs Centre for Information and Cyber Security på Gjøvik.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil bruke solide ressurser på å styrke Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret, og klargjøre ansvarsforholdene mellom dem. Vi mener den generelle bevisstheten rundt sikkerhetsutfordringene må styrkes, spesielt i det offentlige som håndterer opplysninger som ikke må komme på avveie.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil tilrettelegge for økt satsing på forskning og utvikling innen cybersikkerhet. Vi legger vekt på å følge opp tiltak foreslått i Sårbarhetsutvalgets utredning om digital sårbarhet.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan kan du garantere at det er trygt å stemme ved årets stortingsvalg?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi stoler på myndighetenes vurderinger.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Ingen kan garantere det, men vi har gjort mye for å gjøre det trygt. Vi har styrket PST på dette området, og vi har forbedret kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom E-tjenesten og PST. Valgdirektoratet ble etablert i fjor, og de skal sørge for at valget går riktig og trygt for seg.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Ingen kan garantere dette 100 prosent, men vi er rimelig sikker på at myndighetene gjør det de kan for å forhindre hacking.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Det er Regjeringen og Valgdirektoratet som har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av stortingsvalget til høsten. Vi forholder oss til dette og mener derfor at sikkerheten ved årets valg er godt ivaretatt.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Det vil være trygt å stemme ved årets stortingsvalg. Norske sikkerhetsmyndigheter er godt forberedt, men ingen kan garantere at det ikke vil være forsøk på hacking og spredning av falske nyheter. Kritisk tenkning er alltid fornuftig.

Terje Breivik (V), nestleder i Venstre, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener det skal være rimelig trygt å stemme i Norge. Alternativet er verre.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi har tillit til at myndighetene gjør det de kan for at det skal være et sikkert valg i år.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Politiet har hovedansvar for å lede og koordinere håndteringen av ulykker, kriminalitet og kriser.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva mener ditt parti om outsourcing?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener outsourcing må vurderes mer kritisk enn mange gjør i dag. Erfaring og studier viser at besparelsene ofte overvurderes og kostnadene til eksempelvis kontroll og oppfølging undervurderes. Vi mener det å svekke IKT-kompetansen i organisasjoner i mange tilfeller også svekker innovasjonsevnen. Likevel mener vi at outsourcing i noen tilfeller er nødvendig for å for å øke kapasiteten og å få tilgang på kompetanse.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi mener det er opp til bedriftene hvordan de organiserer sin virksomhet, men vi er opptatt av at alle arbeidere sikres gode arbeidsvilkår.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi støtter outsourcing av hensyn til konkurranse og kvalitet.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), 2andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Norge kan aldri bli det billigste landet å drive næringsvirksomhet i. Derfor vil vi satse på skatteinsitament for å investere i bedrifter og kompetanse. Vi vil også utnytte naturlige forutsetninger som fornybar energi på en god måte, og satse på utdanning.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi er imot outsourcing av særlig sensitive data fra Norge. Vi mener det er svært viktig at Norge sikrer kontroll med data med høyt utdannede og sikkerhetsklarerte folk i trygge baser her i landet.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener at dersom en norsk bedrift gjør det bedre gjennom å outsource, så er det bra både for norsk økonomi og norske arbeidstagere.

 Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil satse på norske drifts- og utviklingsmiljøer fremfor ukritisk outsourcing til utlandet. Vi er spesielt skeptisk til outsourcing av kritisk infrastruktur, som for eksempel helseopplysninger.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil sikre at norske statseide selskaper og deres datterselskaper ikke flytter funksjoner til utlandet med den hensikt å redusere skatt til norske myndigheter.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan skal ditt parti satse på norske fagarbeidere?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi skal innføre en ordning der elevene får oppleve og lære praktiske ferdigheter og hva fagarbeid er. Vi skal legge større vekt på praktiske ferdigheter og praksisnær opplæring allerede fra de første skoleårene. Vi skal øke læringstilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster, for å sikre at alle elever som er kvalifisert får lærlingplass.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil fortsette løftet for yrkesfagene og øke antall lærlingplasser. Vi skal videreutvikle fagskolene som utdanningsløp og sikre god rekruttering til disse.. I tillegg vil vi ha mer praksis, øke utstyrsstipendet og ha oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi mener flere bør ta yrkesfaglige utdannelser, og skal derfor sørge for at utdanninginstitusjonene har oppdatert og praksisnær fag- og yrkeskompetanse, slik at studentene engasjerer seg i faget og lykkes i utdanningen. Vi vil ha mer praksisrettet teori på yrkesfagene, og vi vil fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi mener yrkesfaglige utdanninger vil bli viktigere i tiden fremover, og ønsker derfor et yrkesfagløft. Det må legges til rette for spesialisering tidligere i utdanningsløpet, og studietilbudet må tilpasses kompetansebehovet i arbeidslivet. Vi vil også jobbe for å sikre tilgang til utstyr og verktøy tilsvarende det elevene vil møte i yrkeslivet. Vi vil at de videregående skolene har oppfølgingsansvar for elevene, også i lærlingtiden. Praksisbrev må sikres som et alternativ for elever som ikke er motivert for å følge ordinært utdanningsløp, og målet må være at også disse elevene til slutt oppnår et fullverdig fagbrev.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil arbeide for å styrke videreutdanningen av fagarbeidere slik at flere får fagbrev, samt ta i bruk sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen dersom fri flyt av arbeidskraft i EØS-land truer det norske arbeidsmarkedet.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi har vært med på å øke tilskuddet til fagutdanning i denne stortingsperioden. Det mener vi er viktig både for fagkompetanse og for å motvirke frafall fra videregående opplæring.. Vi vil ha tilpassede utdanningsløp som er mer praksisnære og mindre teoretiske.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi mener det trengs flere fagarbeidere og at frafallet i videregående er altfor høyt. Offentlig sektor har et særskilt ansvar for å sikre nok læreplasser. I samarbeid med partene i arbeidslivet skal vi videreutvikle vekslingsmodeller slik at eleven tidligere kommer i kontakt med arbeidslivet. Vi skal øke lærlingtilskuddet til bedriftene.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil føre en politikk for fag- og yrkesopplæringen som sørger for god rekruttering til avgjørende oppgaver og næringer i fremtiden. Både dimensjoneringen av opplæringstilbudet og innholdet i opplæringen må tilpasses de enkelte næringers behov og samfunnets stadig raskere utvikling. 

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan skal ditt parti sørge for at norsk industri har god konkurranseevne?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil ha en mer aktiv stat som styrker tilgangen på kapital, sikrer ren og billig energi, øker satsingen på kompetanse og legger til rette for at Norge er ledende på digitalisering. Vi mener norsk industri mangler fagarbeidere, og vil derfor gjennomføre et løft for yrkesfagene. I tillegg skal vi opprette flere studieplasser, særlig innen IKT og teknologi.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil sikre konkurransekraften gjennom stabile rammevilkår, tilgang til eksportmarkeder og forutsigbar tilgang på kraft. Vi ønsker å sikre industrien tilgang til relevant kompetanse og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen for å bidra til at industrien utvikler ny miljøteknologi og kostnadseffektive løsninger.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi mener det er viktig å sørge for at industrien har de beste rammebetingelsene for å utvikle seg ytterligere, og skattepolitikken er en viktig del av det. Vi mener reduksjoner i formue- og selskapsskatten kan være med på å holde industriell kompetanse i Norge.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi mener fremtidens arbeidsplasser i Norge i stor grad vil være kunnskapsbaserte med endringsvillige, omstillingsdyktige og kompetente arbeidstagere. Norge aldri kan bli billigst, så derfor vil vi satse på høy faglig kompetanse for å nå opp i den internasjonale konkurransen. Dette vil vi gjøre gjennom å styrke Skattefunn-ordningen og innføre en lignende ordning der kostnader forbunnet med kompetanseheving også blir skattemessig premiert.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil jobbe aktivt for å beholde industriens andel av verdiskapingen i samfunnet, både gjennom å styrke eksisterende industri og legge til rette for nye etableringer. Vi vil satse på forskning, utvikling og ny teknologi for å styrke innovasjonsevne, vekstmuligheter og konkurransekraft i industrien.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil stimulere til forskning og innovasjon i næringslivet, det vil bidra til teknologiutvikling og skape lønnsomme og fremtidsrettede bedrifter i Norge.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil styrke den norske industriens fortrinn som ligger i høy kompetanse, små lønnsforskjeller, tillit og høye miljøkrav.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi mener et av Norges fremste konkurransefortrinn er natur og store havområder. Fornybare ressurser kan, slik vi ser det, erstatte produkter og materialer som i dag er basert på olje og gass. Vi ønsker å bygge opp næringer som baserer seg på disse ressursene, på samme måte som myndighetene har hjulpet til å bygge opp petroleumsnæringen. 

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan skal ditt parti sikre matproduksjon i Norge?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet, styrke jordvernet og satse på klyngene innenfor den grønne bioøkonomien, inkludert forskning, utvikling og kommersialisering.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil fortsette å vri tilskuddsordningene slik at de stimulerer til økt matproduksjon og effektivt gårdsbruk. I tillegg vil vi styrke bonden som selvstendig næringsdrivende gjennom å gi den enkelte bonde større råderett over sin egen eiendom og bedre muligheter til å utvikle og realisere egne strategier, ved å modernisere konsesjonsloven og oppheve boplikten.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

For å sikre matproduksjon er det viktig å erstatte politiske reguleringer og begrensninger med næringsfrihet. Bonden skal kunne bruke de mulighetene et friere marked og handel gir. Vi mener det å legge trykk på at bøndene er selvstendige næringsdrivende er særlig viktig med hensyn til fremtidig konkurranseevne og matproduksjon.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi vil ha et strengt jordvern for å sikre fremtidige generasjoners mulighet til nasjonal matforsyning. Vi vil også verne om forhandlingsinstituttet som gir landbruket medbestemmelse på utviklingen i næringen. Vi har foreslått en egen redningsplan for fjøs med 15–30 kyr. De små fjøsene produserer mye melk, men vi mener de har havnet i skyggen av robotfjøs, både under denne og den forrige regjeringen.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi mener en variert bruksstruktur, velfungerende markedsordninger og en god lønnsomhetsutvikling er nødvendig for å videreutvikle landbruket. Inntektsforskjellen mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet må utjevnes, næringsutøverne i landbruket må ha samme mulighet til inntekt og velferdsordninger som andre grupper. For å sikre økte investeringer vil vi ha en egen tiårig investeringspakke for landbruksnæringen. Investeringer må bidra til å utnytte de totale arealressursene og ressursgrunnlaget på det enkelte bruk, samt gjøre landbruket bedre i stand til å møte klimautfordringene. Det er spesielt behov for virkemidler som sikrer lønnsomhet i drift, og investering i de små og mellomstore brukene. Vi mener i tillegg havbruket er viktig. Norsk sjømatnæring har tatt offensive posisjoner i verden, og havnæringen vil styrkes ytterligere i årene som kommer.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil satse på både landbruk og havbruk. Vi mener økt matproduksjon, mer fôrråvarer og utvikling av nye marine produkter innenfor ernæring, helse, kosmetikk og energi gir store muligheter for fremtiden.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil vri overføringene over til de små og mellomstore brukene og legge til rette for å ta mer av matjorden i bruk. Vi mener det har vært for stor satsing på sentralisering og stordriftspolitikk, og at det undergraver muligheten for selvberging og matproduksjon over hele landet, det er en utvikling vi skal snu.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi mener et jordbruk basert på norske ressurser vil gi trygg og sikker mat, både nå og i fremtiden. Vi vil satse på de små og mellomstore brukene for å utnytte ressursene best mulig og sette sunnhet og kvalitet foran lave matpriser.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan vil ditt parti bidra til næringsutvikling for kortreist matproduksjon?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil bevare det mangfoldige landbruket og den varierte bruksstrukturen. Vi vil også redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. I tillegg vil vi innføre lov om god handelsskikk, som regulerer forhandlingene mellom dagligvarekjedene og leverandørene. Målet med loven er å gi forbrukerne bedre utvalg, tilgjengelighet, kvalitet og lavere priser og rettferdig behandling av matprodusentene.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi har som ambisjon å legge til rette for å øke omsetningen av lokalmat til 10 milliarder kroner innen 2025. Vi vil senke skattene på bedriftene, og forbedre og bygge ut veier og kollektivtransport som gir bedre næringsvilkår.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi vil fjerne byråkratiske hindringer, og gjøre det enklere å handle direkte fra bonden. I denne regjeringsperioden har vi for eksempel gjort det mulig å åpne gårdsutsalg for salg av sider.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi vil øke selvforsyningsgraden, og sørge for en vekst i norsk matproduksjon som er større enn befolkningsveksten.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil forenkle regelverket som regulerer «kortreist mat», og på denne måten støtte de mange spennende matbedriftene som utvikles i hele Norge. Vi mener vilkårene for selvstendig næringsdrivende må bedres. Det må satses på forenkling av regelverk, minst mulig belastende rapporteringskrav og bedre sosiale ordninger. Mangevegrer seg dessverre for å starte for seg selv, blant annet fordi det er komplisert og risikabelt å etablere en bedrift. Bedre tilrettelegging er særlig viktig for å få flere kvinner til å bli gründere.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking og liberalisere regelverket for foredling av mat på egen gård for å stimulere til større mangfold. Vi vil også åpne for at lokale produsenter av sterkøl kan selge sine produkter utenfor Vinmonopolet, på samme måte som lokale produsenter av vin og sider.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi har tro på det bærekraftige jordbruket med flere klima- og miljøsatsinger, inkludert økologisk jordbruk. Vi vil vri satsingen fra store gårdsbruk til små og mellomstore gårdsbruk.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil satse på matproduksjon i havet, fjordene og vassdragene i Norge. Resursene må utnyttes på en smart og bærekraftig måte, og her trenges løsninger fra ingeniører og teknologer.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.