Øverste rekke fra venstre: Torstein Tvedt Solberg (Ap), Kristin Vinje (H), Sivert Bjørnstad (Frp), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF) og Bjørn Haugstad (H). Nederste rekke fra venstre: Anne Tingelstad Wøien (Sp), Terje Breivik (V), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Rasmus Hansson (MDG), Geir Indrefjord (Sp), Markus Hansen (Rødt) og Ronny Røste (Frp). Pressefoto: Stortinget, Claudia Bjørgum/Rødt, Ilja C. Hendel/Frp, Marte Garmann/Regjeringen og privat
Øverste rekke fra venstre: Torstein Tvedt Solberg (Ap), Kristin Vinje (H), Sivert Bjørnstad (Frp), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF) og Bjørn Haugstad (H). Nederste rekke fra venstre: Anne Tingelstad Wøien (Sp), Terje Breivik (V), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Rasmus Hansson (MDG), Geir Indrefjord (Sp), Markus Hansen (Rødt) og Ronny Røste (Frp). Pressefoto: Stortinget, Claudia Bjørgum/Rødt, Ilja C. Hendel/Frp, Marte Garmann/Regjeringen og privat

Politikerne må svare

Hva lover politikerne å gjøre med jobbsikkerhet, arbeidsledighet, pensjonsrettigheter og borgerlønn? Hvilke nye arbeidsformer har de tro på og hva er deres løfter til ingeniører og teknologer?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva skal ditt parti gjøre for å garantere jobbsikkerhet?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil sikre at faste, hele stillinger er hovedregelen i arbeidslivet, derfor skal vi fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, fjerne muligheten for å ta i bruk nulltimerskontrakter og arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag. Vi mener trygge arbeidsfolk gir norske bedrifter og næringsliv et konkurransefortrinn. Vi skal være garantisten for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi mener partier aldri kan garantere for at en jobb er sikker, men vi vil forsøke å ha stabile og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Vi skal ta grep for å skape flere jobber, styrke konkurransekraften til norske bedrifter og bygge et skikkelig sikkerhetsnett når folk mister jobbene sine.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi vil sørge for et levende og godt næringsliv som skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi vil først og fremst støtte tiltak som ikke hindrer omstilling eller varig øker offentlige utgifter. Vi ser også at i enkelte tilfeller er omskoleringstiltak nødvendig. Vi mener tiltakspakker innen samferdsel, vedlikehold, fornying og modernisering til en klimavennlig fergeflåte er viktige bidrag for å skape sysselsetting.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi mener faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Vi skal verne om frontfagsmodellen som basis for lønnsforhandlinger og videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen. Vi mener norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten. Vi skal endre arbeidsmiljøloven slik at innleie fra bemanningsforetak ikke skal kunne erstatte faste stillinger i praksis. Vi skal også endre regelverket slik at virksomheter ikke kan ansette personer på kontrakter som inneholder formuleringer som «fast ansatt uten garantilønn», «fast ansatt uten rett til lønn», «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» eller tilsvarende formuleringer.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener det er viktig å satse på gründere, og spesielt innen ny teknologi. Dette vil gi flere arbeidsplasser for ingeniører. Vi skal gjøre det enklere og tryggere å starte egen bedrift, og vi mener ingeniører og teknologer har mye å bidra med gjennom egne firmaer. Dette vil igjen skape jobber for andre.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi skal reversere endringene regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven, fordi vi mener disse endringene har gjort det vanskeligere for folk å få seg fast jobb. Vi vil også styrke permitteringsregelverk og gjøre det mulig for flere å beholde jobben i vanskelige tider, samtidig som kompetanse blir beholdt i bedriftene.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Næringsrettet politikk i Europa har ført til at offshore vindkraft sysselsetter 75.000 mennesker i 2014, mot 6000 i 2007. Vi mener derfor at vi må tørre å gjøre den samme satsingen i Norge. Vi skal bruke de lange maritime- og offshoretradisjonene i en mer proaktiv næringspolitikk som skaper både flere arbeidsplasser og lavere utslipp.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva er ditt parti sine tiltak mot arbeidsledighet?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi ønsker kraftigere tiltakspakker for å opprettholde aktiviteten. Våre forslag er flere tiltaksplasser, flere studieplasser og økt bruk av lønnstilskudd for å få flere ut i arbeid. Vi vil også gjennomføre en større satsning for å få unge i jobb og for å skape nye arbeidsplasser.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi skal gå gjennom trygdesystemet for å sikre at det bidrar til å få arbeidsledige raskt i arbeid, og at alle får utnyttet sin restarbeidsevne. Vi vil også ha mindre detaljstyring og gi NAV større ansvar for å sikre brukerne riktig tiltak til riktig tid.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi vil gi næringslivet forutsigbare rammer som legger til rette for bærekraftig verdiskaping, og arbeide for et enklere Norge med mindre skjemavelde og mindre byråkrati. Vi ønsker å gjøre det mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser og næringsliv, istedenfor hytter, båter og biler. Vi skal gjøre det lettere for de som vil starte egen bedrift å motta dagpenger i oppstartsfasen, og så skal vi opprette såkornfond mot nyetablerte bedrifter og styrke Forskningsrådets ordninger. 

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi har investert i infrastruktur og offentlige bygg, samtidig som vi har gitt skattelettelser for å stimulere investeringer. I tillegg har vi endret permitteringsreglene slik at de som går på dagpenger kan starte egen virksomhet.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi ønsker å motvirke arbeidsledighet med riksveiinvesteringer, utbygging av bredbånd, skredsikring av riks- og fylkesveier, utbedring av flaskehalser på veiene som skal sikre bedre fremkommelighet for næringslivet og vedlikehold av sykehus. Vi ønsker å gi kommunene større handlingsrom, slik at de kan iverksette tiltak mot ledighet tilpasset lokale forhold.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil legge bedre til rette for at det skal lønne seg å investere i småbedrifter. Vi skal ta i bruk lønnstilskudd for å få utsatte grupper ut i arbeidslivet, og gjøre det enklere å kombinere arbeid med trygdeytelser.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi mener arbeidsledigheten må bekjempes gjennom investeringer, ikke skattekutt. Vi vil ha sterkere tiltak mot arbeidsledigheten, spesielt på Sør-Vestlandet. Vi skal jobbe for en egen ungdomsgaranti, slik at arbeidsledig ungdom kan komme i aktivitet.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil redusere arbeidsgiveravgiften for lavtlønnede grupper, og ha en mer næringsrettet næringspolitikk. Vi ønsker å gjøre slik Storbritannia gjorde for noen år siden og ha tre mål for offshore vindkraft. 1) Hvor mye kraft skal produseres? 2) Hvordan skal næringen utvikles industrielt? 3) Nasjonal verdiskaping tilknyttet næringen. Vi mener det har ført til at Storbritannia i dag er verdensledende på offshore vindkraft. Vi vil finne måter å gjøre det samme på i Norge.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan skal ditt parti sørge for at arbeidsledige med høy utdanning blir ivaretatt av NAV?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi ønsker bedre kontakt mellom Nav og arbeidslivet, samt økt handlefrihet til de ansatte hos Nav slik at de sammen med de arbeidsledige kan finne hensiktsmessige tiltak som hjelper dem tilbake i jobb. I tillegg skal vi forbedre samarbeidet mellom Nav og utdanningssektoren.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil ha mindre detaljstyring og gi Nav muligheten til å gi brukerne rett tiltak til riktige tid. Det skal være brukerens behov som står i sentrum.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi har gjort mye for at Nav skal være mer brukerrettet. Et eksempel på dette er at dagpengeordningen er blitt mer fleksibel, og nå tillater både utdanning og oppstart av egen bedrift samtidig som du mottar dagpenger.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi mener Nav bør få mer fleksibilitet i hvilke tiltak som settes inn for den enkeltes behov og utfordringer, i tillegg skal vi sikre at det blir mer sømløst mellom tiltakene.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi er positive til at arbeidsledige med høy utdanning som trenger tilleggs- eller etterutdanning eller kurs som er direkte relevant for å komme i jobb, kan få dette innvilget under en dagpengeperiode. Vi mener likevel at en slik praksis må være begrenset til tilfeller der vi ser at utdanningen direkte vil lede til en jobb. Vi mener det må være de lokale Nav-kontorene som gjør vurderinger og fatter vedtak om hvorvidt slike utdanningstiltak blir innvilget. Det er de som sitter nærmest den arbeidsledige, som kjenner både personen og det lokale arbeidsmarkedet best, og derfor bør gjøre den konkrete og individuelle vurderingen av de som søker om dette.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener det viktigste vi kan gjøre er å gi Nav fleksibilitet til å tilpasse lokale tilbud til lokale forhold. Nav må komme i en posisjon der det er mer fokus på arbeidsformidling og mindre fokus på velferdsdelen. Vi ønsker også et mer målrettet program for yrkesgrupper med høyt kvalifisert og spesialisert arbeidskraft, for eksempel i samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Det må bli enklere å ta etter- og videreutdanning mens du går arbeidsledig. Vi ønsker blant annet å gjøre det lettere for sjøfolk å få finansiert nødvendige kurs for å opprettholde kompetansen.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil forsterke og utvide tiltak som har ført til at flere får tilgang til arbeidsmarkedet og blir værende i arbeidslivet. Derfor vil vi styrke Nav slik at de kan bruke sin kompetanse på best måte for å følge opp personer som trenger støtte for å komme ut i arbeidslivet.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan skal ditt parti sikre gode pensjonsrettigheter?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil videreføre pensjonsreformen som vi mener sikrer en bærekraftig folketrygd. I tillegg vil vi ha felles lovgiving om tjenestepensjon slik at det blir mest mulig like regler for kostnader ved jobbskifte, likepensjon mellom menn og kvinner, og også obligatorisk med flytting av rettigheter fra tidligere ordninger. Vi vil også fullføre pensjonsreformen i offentlig sektor, gjennom å legge om offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP slik at den blir tilpasset både folketrygden og privat AFP.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi har nylig forbedret ordningen med individuell pensjonssparing slik at du får fradrag på skatten for å spare til egen pensjon. Vi vil også gi selvstendig næringsdrivende bedre muligheter til pensjonssparing på linje med andre arbeidstagere.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi mener at pensjonistenes rettigheter må overholdes, at offentlig og private pensjonsordninger må bli likere, og at det må stimuleres til mer privat pensjonssparing.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi støtter opp om pensjonsreformen som ble innført i 2011, og mener den er med på å sikre gode pensjonsrettigheter i folketrygden. Samtidig som den gjør pensjonssystemet mer bærekraftig over tid og stimulerer til at flere velger å stå lenger i arbeidslivet når de blir eldre.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi støtter målene i pensjonsreformen, og mener de stimulerer til arbeid og samtidig gir valgfrihet til å velge tidspunkt for når du vil gå av med pensjon. Vi skal slå ring om viktige velferdsytelser som sykelønn, alderspensjon og uføretrygd. Vi vil også bedre pensjonsordningen for selvstendig næringsdrivende ved å heve maksimalt sparebeløp i tjenestepensjon for enkeltpersonforetak til seks prosent. Vi skal gjeninnføre tradisjonen med fremlegging av trygdeoppgjøret som egen sak i Stortinget.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil sikre bærekraftige pensjonsordninger som sikrer nåtidens og fremtidens pensjonister. Vi ønsker mer fleksible pensjonsordninger som lar deg bytte sektor og arbeidsgiver uten at du taper pensjon på det. Vi mener også det er nødvendig å bruke lovgivning for å sikre at også de som jobber i delingsøkonomien, har rett på en verdig pensjonsopptjening.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi mener dagens pensjonsreform innebærer kutt i pensjonsutbetalingene for mange, og det vil vi arbeide mot.  Vi vil gjøre det enklere å få opptjent pensjon, ved at pensjonsopptjening starter for alle stillinger som varer over 6 måneder.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil legge til rette for at eldre skal kunne delta aktivt og ha reell innflytelse i samfunnet. Vi ønsker en mer fleksibel overgang mellom arbeid og pensjon, og skal sikre en trygg og god pensjon for alle.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva mener ditt parti om borgerlønn?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener arbeid er nøkkelen til frihet og selvstendighet for den enkelte. Altfor mange er i dag utenfor arbeidslivet, og istedenfor borgerlønn vil vi arbeide for å få flere i jobb.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi har ikke gått inn for borgerlønn, men vi ønsker å ha et sosialt sikkerhetsnett som fanger opp de som trenger hjelp.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi er skeptiske til borgerlønn fordi det kan passiviserer mennesker. Vi mener at det å ha et arbeid å gå til har en verdi utover det å bidra til verdiskaping og forsørge seg selv. Det er et sosialt felleskap som er helt avgjørende for veldig mange mennesker.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Til nå har vårt parti nasjonalt ikke gått inn for borgerlønn, og det gjør vi heller ikke i det nye stortingsprogrammet for den kommende perioden.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi er imot borgerlønn.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener utfordringen med borgerlønn er at så lenge den ikke erstatter samtlige store statlige ytelser, vil den føre til mer, ikke mindre kompleksitet rundt sosiale ytelser. Borgerlønn kan være et verktøy, men det finnes ingen modell per dags dato som løser de utfordringene vi mener borgerlønn bør løse.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi har ingen formuleringer rundt borgerlønn i partiprogrammet vårt, men er åpne for forskningsbaserte forsøk med borgerlønn, for å se nærmere på hvordan det kan fungere i praksis.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi mener folketrygdens pensjons- og trygdeordninger bidrar til økonomisk trygghet og en anstendig levestandard for personer som ikke kan delta i arbeidslivet. Men vi vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. Borgerlønn kan gi alle større frihet og fleksibilitet.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvilke nye arbeidsformer mener du at vi kommer til å se i årene fremover?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Arbeidslivet er i endring, og vårt mål er at myndighetene, sammen med partene i arbeidslivet, finner tiltak som bidrar til at norske arbeidstagere og arbeidsgivere skal bruke endringene til å skape flere og enda bedre arbeidsplasser. Vi går til valg på en bred kompetansereform for arbeidslivet, som skal bidra til å bringe folk inn i arbeid og motvirke at mennesker faller ut som følge av for lite eller feil kompetanse.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi mener at det er vanskelig å spå, men ser for oss mer samarbeid over nett og landegrenser, og at flere mennesker begynner for seg selv.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi mener det helt sikkert kommer til å skje store forandringer i måtene folk arbeider på, både på kort og lang sikt. Digitalisering, robotisering og automatisering kommer til å ta stor plass i samfunnsdebatten i årene som kommer.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Gjennom ulike former for delingsøkonomi vil trolig flere opptre som selvstendig næringsdrivende. Derfor mener vi det er viktig å regulere delingsøkonomien godt, slik at vi motvirker svart økonomi og dårlige arbeidsvilkår.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Det er allerede en utvikling hvor fast ansatte erstattes av midlertidig arbeidskraft, ofte utenlandsk innleid arbeidskraft. Denne utviklingen er spesielt synlig i byggebransjen, vi skal jobbe for å motvirke dette.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Arbeidsformene vil bli mer fleksible i fremtiden. Vi håper det kommer flere innovasjons- og kunnskapsarbeidsplasser, og at det blir flere stillinger knyttet til eldreomsorg. Vi skal jobbe for mer mangfold i norsk privat sektor.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil forby «nulltimerskontrakter» og bremse de kommersielle bemanningsbyråene for å få mer politisk styring over arbeidslivet. Vi skal jobbe for at trygge, faste stillinger fortsetter å være normen i årene som kommer.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil skape et arbeidsliv med en sunn balanse mellom arbeid og fritid, der arbeidstagerne deler mer på arbeidet ved å redusere arbeidstiden. Vi skal legge til rette for at de som ikke deltar i lønnet arbeid, likevel kan bidra til fellesskapet gjennom frivillig innsats dersom de ønsker det.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Løftene til ingeniørene og teknologene, for å få din stemme

 

Trine Skei Grande (V), partileder, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Vi har i mange år snakket om at vi må få de kloke hodene i oljebransjen over i andre bransjer. Nå er mange av dem sagt opp og leter etter ny jobb. Hovedutfordringen er å skape nye arbeidsplasser slik at verdifull kompetanse blir værende i det norske arbeidsmarkedet og at kompetansen blir brukt til det grønne skiftet som alle snakker om, men som for få har en reell vilje til å gjennomføre. Vi skal satse på gründere og ny teknologi, fordi det bidrar til omstilling og til å skape nye arbeidsplasser.

Markus Hansen (Rødt), faglig leder i partiet

Vi må omstille oss fra et oljeavhengig samfunn gjennom å gradvis trappe ned norsk oljeproduksjon samtidig som vi bygger opp 100.000 nye klimajobber. Derfor må omstillingen skje gradvis og gjennom politisk styring for å sikre at den blir rettferdig. Det er ikke ingeniører og teknologer som skal betale prisen for den nødvendige omleggingen til fornybarsamfunnet. Derimot er det deres kompetanse vi trenger for å bygge et fornybart Norge.

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Hvis vi får regjeringsmakt, vil arbeid til alle være jobb nummer én. Vi vil styrke innsatsen for å få folk i jobb og for å skape nye arbeidsplasser. En viktig del av det er å få mer teknologikompetanse. Jonas Gahr Støre har sagt at han som statsminister vil sørge for å få teknologikompetanse inn på Statsministerens kontor, på lik linje med ekspertise om internasjonale forhold og økonomi.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi skal skape 10.000 nye grønne, lønnsomme arbeidsplasser i året i det grønne skiftet. Ingeniører og teknologer er de to viktigste yrkesgruppene for å gjøre dette, og de vil få fantastiske muligheter til å bidra til omstillingen av Norge til et nullutslippssamfunn.

Ronny Røste (Frp), spesialrådgiver i partiet

Vi vil styrke realfagsundervisningen i hele skoleløpet og prioritere studieplasser innen realfagene. Norge har et stort behov for arbeidskraft med realfagskompetanse, men dessverre har vi gjennom mange år sett at kompetansen i realfag blant elevene har gått ned. Dette er alvorlig.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Våre satsinger handler om digitalisering av norsk industri, avansert hav- og biosatsing, skreddersydde offentlige tjenester med ny teknologi, og en særskilt satsing på romvirksomhet.

Knut Arild Hareide (KrF), partileder, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Vi vil arbeide for et samfunn som er preget av verdier som varer og verdier som varmer, der nestekjærlighet, forvalteransvar og menneskeverd står i sentrum. Det tror jeg også mange ingeniører og teknologer er opptatt av.

Geir Indrefjord (Sp), finanspolitisk rådgiver i partiet

Vi vil bygge ut infrastruktur i hele landet og legge til rette for vekst i fastlandsindustrien. Vi satser blant annet på tiltak for mineralnæringen, som mange mener vil ha et stort behov for ingeniører med bakgrunn fra oljebransjen. Vi mener det skal være et mål at mest mulig virksomhet skal utføres i Norge, og er særlig skeptisk til utflagging av IT-arbeidsplasser.

Bjørn Haugstad (H), statssekretær, Kunnskapsdepartementet

Vi trenger flere ingeniører og teknologer, blant annet for å få til det grønne skiftet. Vi skal ha klimavennlige transportløsninger, nybygg og anlegg og trenger derfor flere teknologer og ingeniører til å gjøre Norge i stand til å klare omstillingen.