Øverste rekke fra venstre: Torstein Tvedt Solberg (Ap), Kristin Vinje (H), Sivert Bjørnstad (Frp) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Nederste rekke fra venstre: Anne Tingelstad Wøien (Sp), Terje Breivik (V), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Rasmus Hansson (MDG). Pressefoto: Stortinget
Øverste rekke fra venstre: Torstein Tvedt Solberg (Ap), Kristin Vinje (H), Sivert Bjørnstad (Frp) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Nederste rekke fra venstre: Anne Tingelstad Wøien (Sp), Terje Breivik (V), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Rasmus Hansson (MDG). Pressefoto: Stortinget

Politikerne må svare

Hva vil politikerne gjøre for den teknologiske utviklingen, det grønne skiftet, gründere, forskning, innovasjon og næringslivet?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan skal ditt parti sørge for å sikre den teknologiske utviklingen i andre sektorer enn olje og gass?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil satse på virkemidler som gjør at forskning og teknologi tas i bruk. Vi vil ha bedre ordninger for testing og demonstrasjoner av ny teknologi og teknologioverføring, og vi vil styrke klyngesatsingen. Vi vil også sørge for at det er flere med kompetanse innen IKT og teknologi.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi ønsker å invitere private krefter inn for å utvikle offentlig sektor. Vi er overbeviste om at privat sektor kan bidra til å skape en mer moderne og digital offentlig sektor. I tillegg ønsker vi å bidra til den teknologiske utviklingen ved å digitalisere offentlig sektor og utdanne flere teknologer.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi er store tilhengere av olje- og gassnæringen og mener den har gitt oss den velferden som gjør Norge til et av verdens best land å bo i. Vi vil satse videre på andre næringer som fiskeri- og havbruksnæringen og reiseliv. Vi mener det er et stort potensial med hensyn til verdiskaping og teknologiske innovasjoner innen disse næringene.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi vil stimulere til innovasjon og utvikling gjennom å styrke Forskningsrådets ordninger og Skattefunn. I tillegg vil vi støtte utviklingen av fornybar energi og sikre stabile forhold for kraftbransjen.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil bruke et bredt spekter av virkemidler for å stimulere teknologiutvikling i næringslivet. Vi vil satse på forskning, utvikling og ny teknologi for å styrke innovasjonsevne, vekstmuligheter og konkurransekraft.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil gi incentiver til grønn teknologiutvikling gjennom å vri skatter og avgifter slik at det skal lønne seg å velge miljøvennlig, og vi vil satse på statlige investeringsfond. Vi vil også forbedre etter- og videreutdanningstilbud for å gjøre folk omstillingsdyktig i arbeidslivet. I tillegg vil vistyrke karriereveiledningstjenestene og gjøre dem mer relevante for bedrifter som ønsker å tilby videreutdanning til sine ansatte.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi satser på digitalisering av norsk industri, avansert havsatsing og skreddersydde offentlige tjenester med ny teknologi. Vi ønsker også avskriving av maskinparken i norsk industri, det er en rivende utvikling og Norge henger etter.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

 Vi vil la oss inspirere av hvordan myndighetene aktivt bidro til å bygge opp norsk olje- og gassindustri, og bruke samme metoder for å bygge opp grønn sektor. Vi vil også flytte dagens fordeler fra petroleumsindustrien til nye grønne næringer.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva er ditt parti sine tiltak for det grønne skiftet?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener det grønne skiftet handler om å kutte klimagassutslippene og bidra til at Norge og verden beveger seg i retning av å bli et lavutslippssamfunn. Vi skal sørge for at Norge oppfyller sin del av Parisavtalen og kutte utslipp med 40 prosent innen 2030. Det skal vi gjøre gjennom å øke fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging. Vi skal kutte utslipp fra transport gjennom å satse på nullutslippsteknologi og bærekraftig biodrivstoff. For å kutte utslipp fra lastebiler skal vi etablere et CO2-fond for transport i næringslivet. Vi skal satse på ladestasjoner og hydrogenfyllestasjoner for nullutslippsbiler, og øke andelen bærekraftig, gjerne norskprodusert, biodrivstoff. Vi skal også satse på karbonfangst og lagring, som vi mener vil bidra til store utslippskutt både i Norge og i verden. Vi vil også finne lagringsplass for CO2 i Nordsjøen.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil legge til rette for omstillingen til et grønnere samfunn med nye, bærekraftige arbeidsplasser gjennom å stille miljøkrav og bruke skatte- og avgiftssystemet.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi vil føre en skatte- og avgiftspolitikk som er gunstig for investering i fornybar energi og miljøteknologi, og vi er for etablering av CO2-fond. Vi vil også satse på infrastruktur og utarbeide en strategi for mer gods fra vei og over på jernbane.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andrenestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi vil ha et grønt skattesystem som gjør det billig å ta miljøvennlige valg og dyrt å forurense. Vi vil sikre forutsigbarheten for kraftbransjen og satse mer på aktører som støtter fornybare energiteknologier og energieffektivisering, eksempelvis Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova. I tillegg mener vi at det må lovfestes at alle nye biler skal være utslippsfrie fra 2025, slik at hele bilparken er utslippsfri i 2040. For å nå det målet vil vi raskere bygge ut infrastrukturen for nullutslippsbiler, gjennom hydrogenstasjoner for hydrogenbiler og ladestasjoner for elbiler.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi mener det er en viktig nasjonal oppgave å bidra til at norsk næringsliv i årene som kommer rykker frem nasjonalt og internasjonalt som en leverandør av klimasmarte varer og tjenester. Vi mener Norge har naturressurser, kompetanse og økonomisk handlefrihet som med riktige strategiske beslutninger kan gi Norge en ledende rolle i det grønne skiftet. Vi vil spesielt satse på teknologiutvikling hvor behovet for fossil energi i industrielle prosesser blir redusert.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil satse på å gi incentiver for grønn teknologiutvikling, gjennom statlige investeringsfond. I tillegg vil vi gjøre det lettere og billigere å satse på grønn sektor, ved å vri skatter og avgifter slik at det skal lønne seg å velge miljøvennlig.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil bruke naturressurser og kunnskap i Norge til å skape nye, bærekraftige arbeidsplasser og til å utvikle ny klimavennlig teknologi. Vi vil vri virkemidlene til Forskningsrådet og Innovasjon Norge over fra olje til andre næringer, og vi vil investere i næringer som bidrar til omstilling.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi ønsker å mobilisere hele menneskehetens viljestyrke, optimisme og fremtidstro for å ta vare på naturen og livet på jorden. For oss står en gradvis omlegging fra en oljeøkonomi til et mangfoldig og fornybart næringsliv sentralt. Vi vil gjøre grønne valg lønnsomme, flytte skattefordeler fra petroleumsvirksomhet til fornybare virksomheter og gi skattemessige fordeler til gründere, småbedrifter, og bedrifter som satser på bærekraftig innovasjon og teknologiutvikling.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan skal ditt parti sørge for at ingeniører og teknologer får mulighet til å bidra til det grønne skiftet?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vår klimaplan er helt avhengig av ingeniører og teknologer. Vi vil blant annet utvikle nullutslippsteknologi i ferger og lav- og nullutslippsteknologi i industrien, både i fastlandsindustrien og i petroleumsindustrien. Vi vil også etablere et demonstrasjonsprosjekt for havbasert fornybar energi, og mener det kan føre med seg mange muligheter for ingeniører og teknologer. 

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi opplever at ingeniører og teknologer bidrar til dette arbeidet allerede. Men for å være konkret, vil vi styrke statlige virkemidler som reduserer den økonomiske risikoen bedrifter påtar seg ved å prøve ut ny teknologi.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi mener vi ikke kan vedta politisk at nye løsninger skal tas i bruk. De må skapes i samspillet mellom akademia, myndigheter og nærings- og arbeidsliv. Her spiller ingeniører og teknologer en viktig rolle.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Når vi styrker ordninger som stimulerer til økt utvinning av fornybar energi, økt forskning på klimateknologi eller mer energieffektive løsninger i industrien eller i folks hverdag, er det klart at ingeniører og teknologer vil spille en svært viktig rolle i arbeidet mot fornybarsamfunnet.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi mener at en sentral del av det kommende grønne skiftet i Norge er å skape flere lønnsomme, grønne arbeidsplasser. Det er en sentral målsetting å bidra til at verdikjedene og teknologiutviklingen skjer i Norge, og at de innenlandske verdikjedene blir mest mulig komplette. Vi mener det må arbeides strategisk med hvordan skjerpede miljøkrav kan bidra til utvikling av ny kompetanse, teknologi, industri og arbeidsplasser i Norge.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener omstilling i arbeidslivet er uunngåelig. I årene som kommer, må Norge skifte fokus fra petroleumsvirksomhet til fornybare virksomheter. I tillegg ser vi at teknologi tar mange arbeidsplasser, både manuelle arbeidsplasser og arbeidsplasser som krever høy kompetanse. Vi vil fokusere på at omstilling skal skje før folk mister jobben, og vi vil at fagskoler, universiteter og høgskoler skal ha gode vilkår for å tilby etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. I tillegg mener vi at mange av disse institusjonene må bli flinkere til å samarbeide med arbeidslivet i sin region for å utvikle gode tilbud.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil for det første få flere studieplasser for ingeniører og teknologer. For det andre vil vi legge til rette for mer kompetanseoverføring fra oljenæringen til grønne næringer. Et eksempel for hvordan det kan gjøres, er prosjektet «Pumps & Pipes» i Stavanger, som ser på hvordan kunnskap fra olje kan bidra inn i helsesektoren.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil legge til rette for en kretsløpsøkonomi der næringslivet skaper merverdi med stadig mindre bruk av naturressurser. Ingeniører og teknologer er to viktige yrkesgrupper i denne omstillingen, og vi mener at de vil få fantastiske muligheter til å bidra til omstillingen av Norge til et nullutslippssamfunn.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan vil ditt parti bedre vilkårene for næringslivet?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi har som mål at Norge skal være et av de beste land i verden å drive næringsvirksomhet i. Det skal vi sørge for gjennom blant annet å følge opp skatteforliket og satse på å redusere skjemavelde og byråkrati.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil fortsette å satse på samferdsel, senke skattene på arbeidsplasser, fortsette å satse på forskning og innovasjon i bedriftene og stimulere til at det skapes nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi vil arbeide for å fjerne og forenkle byråkratiske lover og bestemmelser som hindrer næringsfrihet. I tillegg mener vi at alle bransjer skal drive næringsvirksomhet basert på prinsippet om fri konkurranse, fordi dette i praksis gir de beste samfunnsmessige løsningene.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), 2andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi vil forenkle all innrapportering slik at all statistikkrapportering for bedriftene kan leveres ett sted, og heve omsetningsgrensen til tre millioner for årlig rapportering og innbetaling av merverdiavgift. Vi vil både sørge for bredbånd med god hastighet til alle deler av landet, utbedre og vedlikeholde veier i distriktene og jobbe for gode transportløsninger på sjø og jernbane. I tillegg vil vi gjøre det skattemessig fordelaktig for bedrifter å øke de ansattes kunnskap og kompetanse.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil redusere byråkratiet, særlig for små bedrifter. Vi vil også forenkle systemet for skattlegging av enkeltpersonforetak. Vi vil bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende, særlig ved sykdom og fødsel, og vi vil styrke ordningene som støtter gründerne i den kritiske etableringsfasen.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener at det viktigste er å satse på forskning og utvikling, og å senke terskelen for å starte nye bedrifter. I tillegg vil vi forenkle og avbyråkratisere der det er mulig.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil blant annet etablere et større nasjonalt program for avansert industriproduksjon etter modell fra Tyskland og Storbritannia. Vi ønsker å prioritere sektorer der Norge kan overføre teknologi og kunnskap fra oljeindustrien. Vi vil også opprettholde gode garanti- og finansieringsordninger til norske eksportbedrifter og innføre statlige garantiordninger for etablering av ny industri.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil gjøre det lettere å trekke investering i nyetablerte bedrifter fra på skatten, og vi vil styrke offentlige instanser og ordninger som bidrar til at bedrifter lykkes i tidlig fase av prosjekter.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva definerer ditt parti som kjernebedrifter i Norge?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener det er viktig at norsk næringsliv har sterke bedrifter som bidrar til ringvirkninger, utvikler underleverandører og utfører forsknings- og utviklingsaktivitet i Norge. Dette er en av grunnene til at vi ønsker å opprettholde et sterkt statlig eierskap, som sikrer at flere av disse bedriftenes hovedkontor er i Norge.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi mener det er viktig at Norge har bedrifter med hovedsete i landet, norske eiere og sterke teknologi- og kompetansemiljøer. Eksempler på slike bedrifter er Kongsberg Gruppen, Statkraft, Telenor, Ulstein, Hydro, Marine Harvest, DNV GL og Lerøy.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi mener det som definerer en kjernebedrift, er at den har en verdi for samfunnet utover selve verdiene den skaper. Bedriften må stå for noe positivt og ta samfunnsansvar.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi har ikke satt ossned og «definert» noen kjernebedrifter som sådan, menvi mener petroleumsnæringen og relaterte bransjer fortsatt er og kommer til å være svært viktig for Norge. Også maritim sektor, sjømatnæringen, fornybar energi, metallindustri og reiseliv er utvilsomt viktige næringer, men også i andre bransjer er det mange viktige små og store bedrifter som sammen danner en helhet i det norske næringslivet. 

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi mener små bedrifter utgjør grunnfjellet i norsk næringsliv og sørger for arbeidsplasser til tusenvis av nordmenn i hele landet. Store ideer begynner gjerne i det små, og det er også i de små bedriftene potensialet for innovasjon og nyskaping er størst. Vi vil legge til rette for en mangfoldig og vekstkraftig SMB-sektor i fremtiden.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener Norge er nødt til å ha flere ben å stå på fremover, og vil derfor legge til rette for et bredt spekter av bedrifter i flere ulike sektorer.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil ha en næringspolitikk som satser på de næringene som har gode forutsetninger til å skape flere arbeidsplasser. Vi ønsker å bygge opp en større næring innen bioøkonomi, havnæring, landbruk i hele landet og skogsdrift. Vi ønsker også å utnytte fornybare energikilder og den høye kompetansen nordmenn sitter på i industrien.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Norge har en meget høyt utdannet befolkning og er blant verdens beste teknologi- og ingeniørnasjoner. Vi mener derfor at alle virksomheter som arbeider med høyteknologi er kjernebedrifter i Norge.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva vil ditt parti gjøre for å øke satsingen på gründere?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil bedre tilgangen på kapital i tidlig fase, forbedre opsjonsbeskatningen og sikre tilgangen til vekstkapital i senere faser. Dette mener vi vil føre til at flere klarer reisen fra gründer til vekstbedrifter.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil ha entreprenørskap som valgfag i skolen, motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser. Vi vil også gå gjennom rettighetene til selvstendig næringsdrivende for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi mener det er viktig å legge til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet, forskning, utviklingsarbeid og kompetanseutvikling stimuleres. Vi mener at skatte- og avgiftspolitikken må brukes aktivt for å sikre gründere gode rammevilkår og finansiering.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi mener det er viktig med tilstrekkelig med såkornfond som bidrar med kapital i oppstartsfasen, og at Innovasjon Norges virkemidler er innrettet slik at de svarer på behovene i næringslivet. Vi vil også gi et skatteincentiv til privatpersoner som investerer i små, nystartede bedrifter. I tillegg vil vi gjøre det lettere å få dagpenger i oppstartsfasen og vi mener de som starter egen bedrift, må få bedre sosiale rettigheter som syketrygd, fødselspermisjon og gode løsninger for omsorg for egne barn.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil både bedre sykelønnsordningen og pensjonsordningen for selvstendig næringsdrivende.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil gi bedre tilgang på kapital, gjennom å åpne det statlige anskaffelsesmarkedet og gjøre det lettere for gründere å konkurrere om anbud. Vi vil sikre bedre sosiale ordninger som pensjon og sykelønn. I tillegg vil vi skape skatteincentiver som gjør det mer lukrativt å starte egen bedrift, og vi vil sørge for tettere oppfølging av norske gründere som søker lykken i utlandet.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi mener felleskapet må trå til og støtte nyskaping og gründervirksomhet, slik at det blir skapt flere nye arbeidsplasser. Vi vil legge til rette for at det blir enklere å få tak i risikokapital i startfasen dersom du har en god idé. I tillegg vil vi styrke de sosiale rettighetene til gründere.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi mener det er særlig viktig å støtte opp under entreprenører og gründere som har gode ideer for å forbedre ressursutnyttelsen, eller som bidrar til å utvikle mer miljøvennlige teknologier og prosesser. Dette vil vi gjøre gjennom skattefradrag i inntektsskatten for investeringer i bedrifter og gjennom å kunne velge et minstefradrag for næringsinntekten, som alternativ til faktiske utgifter.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan vil ditt parti tilrettelegge for og satse på mer forskning?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil videreføre tre prosentmålet i forskningspolitikken og ha som ambisjon at næringslivets utførte forskning og utvikling utgjør to prosent av bruttonasjonalproduktet innen 2030. Vi vil også videreutvikle Skattefunn-ordningen for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. I tillegg vil vi styrke forskning som en attraktiv karrierevei og hjelpe frem flere unge forskertalenter. Vi vil satse mer på eksisterende forsknings- og utdanningsmiljøer, men også etablere nye forskningsmiljøer tilknyttet næringsklyngene.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi har i denne regjeringsperioden gjennomført en satsing på forskning og har nådd vårt mål om at offentlige bevilgninger til forskning skal ligge på en prosent av bruttonasjonalprodukt. Vi vil fortsette denne satsingen på næringsrettet forskning og kommersialisering av forskningsresultater.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi vil blant annet øke bevilgninger til forskning og utdanning, innføre skattefradrag for gaver til universiteter og forskningsinstitusjoner, utvide skattefordelene ved å investere i nye bedrifter, forenkle byråkratiet rundt søknad om forskningsmidler og sørge for at den næringsrettede forskningen konsentreres på områder der Norge har spesiell kompetanse eller forutsetninger. Det vil si områder som olje og gass, IKT, farmasi, bioteknologi, offshore og marine og maritime næringer.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi vil øke forskningsinnsatsen i næringslivet ved direkte finansiering av prosjekter, gaveforsterkningsordning, gaveprofessorater, sikring av nødvendig investeringskapital i verifiseringsfasen og økt bruk av offentlige og industrielle utviklingskontrakter.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil styrke forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre tre prosent av bruttonasjonalprodukt innen 2030. Vi vil også utvikle ordninger som bidrar til å utløse mer forskningsfinansering fra næringslivet.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener det er viktig å legge til rette for at mer av den samlede forskningen faktisk bidrar til å skape nye og grønne arbeidsplasser. Vi ønsker å gi mer penger til forskning, samtidig etterlyser vi en større innsats fra næringslivet. Vi mener næringslivet i Norge forsker mindre enn næringslivet i våre naboland. I tillegg vil vi styrke Skattefunn-ordningen, og gi et økonomisk løft til IKT-utdanning. Vi er også åpne for å gi mer til andre høyere utdanninger.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi vil øke den samlede norske forskningsinnsatsen til samme andel av bruttonasjonalprodukt som andre industriland. Vi vil også at forskningen skal være forskerstyrt og mindre konkurransebasert.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi vil gi sterke incentiver til bedrifter og organisasjoner som driver frem miljøvennlig teknologi og kompetanse. Det handler både om skattefordeler, og om å øke og målrettede den offentlige forskningsinnsatsen innenfor områder med stort potensiale.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvordan skal ditt parti tilrettelegge for innovasjon på arbeidsplassen?

 

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem i Finanskomiteen

Vi vil styrke den norske arbeidslivsmodellen med faste stillinger og korte avstander mellom ansatte og ledelse. Dette mener vi bidrar til god konkuranseevne, samtidig som det opprettholder et høyt lønnsnivå. Vi vil også gjennomføre en kompetansereform som sikrer livslang læring, og doble fagforeningsfradraget for å sikre et organisert arbeidsliv.

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil stimulere til mer forskning, og tettere samarbeid mellom forskning og næringsliv gjennom Skattefunn-ordningen, Brukerstyrt innovasjonsarena og andre næringsrettete programmer gjennom Forskningsrådet. Vi vil også videreutvikle næringsdoktorgrader slik at flere kan kombinere forskning og innovasjon i bedriftene.

Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, medlem i Næringskomiteen

Vi ønsker å gjøre det lett å starte opp bedrifter basert på enkeltideer og mener det er avgjørende med økt tilgang på risikokapital for ideer og prosjekter med et stort verdiskapende potensial.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Aust-Agder, andre nestleder i Justiskomiteen

Vi vil stimulere til innovasjon og utvikling ved å styrke Forskningsrådets ordninger, ordninger som Brukerstyrt innovasjonsarena og Skattefunn. I tillegg er naturligvis de ansattes kompetanse viktig når man skal drive med innovasjon på arbeidsplassen og vi vil jobbe for å jobbe frem den kompetansen.

Anne Tingelstad Wøien (Sp), stortingsrepresentant for Oppland, andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vi vil legge til rette for videreutvikling av eksisterende næringsklynger og etablering av nye næringsmiljøer for å styrke vår konkurransekraft internasjonalt. Vi vil også innføre ordninger for å redusere risiko for norsk næringsliv, og vi skal føre en skattepolitikk som stimulerer til investering, innovasjon og aktivt eierskap. I tillegg vil vi satse på forskning og utvikling slik at Norge kan styrke sin konkurransekraft i verdensmarkedet. I samarbeid med kommunene skal vi utvikle gode IKT-systemer og utvikling i kommunesektoren.

Terje Breivik (V), nestleder i partiet, stortingsrepresentant for Hordaland, medlem i Finanskomiteen

Vi mener Norge må satse mer på digitalisering og bygge mer kompetanse for å omstille seg i møtet med den teknologiske utviklingen. En utvikling som blant annet omfatter «big data», kunstig intelligens, kroppsnær teknologi og virtuell virkelighet. Vi mener Norge er en høyt utdannet kompetansenasjon og at det gir oss et svært godt utgangspunkt for å utvikle en ledende digitalisert offentlig sektor og et konkurransedyktig digitalisert næringsliv.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant for Troms, medlem i Næringskomiteen

Vi mener innovasjon like ofte handler om å gjøre noe du er vant til på en litt ny måte. Skritt for skritt bidrar det til fornying og fremskritt, og det er noe vi ønsker å satse på.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson i partiet, stortingsrepresentant for Oslo, medlem i Energi- og miljøkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vi ønsker å styrke og øke rammene til offentlige instanser og ordninger som kan åpne for ny, grønn vekst og som bidrar til vellykket tidlig fase i det grønne skiftet.

Faglig leder Markus Hansen (Rødt) har valgt å ikke besvare dette spørsmålet.